EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
С. А. Лебедко

Назад

УДК: 330.131:656

С. А. Лебедко

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті досліджено види механізмів управління, які застосовуються в менеджменті підприємств. Виділено такі їх види: загальні механізми управління діяльністю підприємства та окремими її напрямами, економічні механізми, організаційні механізми, механізми активізації, механізми забезпечення, мотиваційні механізми, антикризові механізми тощо. Для забезпечення ефективного функціонування підприємства та досягнення поставлених цілей діяльності до кожного процесу має бути застосований адекватний механізм. Загалом усі механізми мають використовуватися у менеджменті комплексно. Наведено типи й надано характеристику механізмів управління економічною безпекою підприємства. Визначено, що для категорії "економічна безпека" найбільш доцільно застосовувати механізми забезпечення. Це обгрунтовано тим, що рівень економічної безпеки має бути достатнім, але не надмірним.
Сформовано механізм забезпечення економічної безпеки транспортних підприємств. Він є взаємопов'язаною сукупністю структурних елементів зі зворотним зв'язком, яка сформована з урахуванням системи визначених принципів. Основним принципом є відповідальність. У процесі реалізації зазначеного принципу використовується обгрунтований комплекс організаційно-технологічних, фінансово-економічних та аналітичних інструментів. Структурно механізм складається з трьох послідовних блоків: формування загальнотеоретичних засад, формування практичних передумов, практична реалізація інструментарію (заходів) забезпечення економічної безпеки транспортних підприємств. Наведено характеристику структурних елементів механізму.

S. Lebedko

THE MAINTENANCE OF ECONOMIC SECURITY OF TRANSPORTATION ENTERPRISES MECHANISM FORMATION

Summary

The article deals with the types of management mechanisms used in the management of enterprises. The following types are distinguished: general mechanisms of management of the activity of the enterprise and its individual directions, economic mechanisms, organizational mechanisms, activation mechanisms, maintenance mechanisms, motivational mechanisms, anti-crisis mechanisms, etc. An adequate mechanism must be applied to each process to ensure the effective operation of the enterprise and the achievement of the goals set. In general, all mechanisms should be used in integrated management. The types and characteristics of economic security management mechanisms of the enterprise are given. The most appropriate maintenance mechanisms for the category "economic security" are determined. This is justified by the fact that the level of economic security should be sufficient, but not excessive.
The maintenance of economic security of transportation enterprises mechanism іs formed. It represents an interconnected set of structural elements with feedback, which is formed taking into account the system of certain principles. The main principle is the responsibility. In the process of implementing this principle a well-founded set of organizational-technological, financial-economic and analytical tools are used. The structural mechanism consists of three consecutive blocks: the formation of general theoretical foundations, the formation of practical preconditions, practical implementation of tools (measures) to ensure the economic security of transport enterprises. The characteristic of structural elements of the mechanism are given.

№ 8 2017, стор. 89 - 94

Кількість переглядів: 704

Відомості про авторів

С. А. Лебедко

здобувач кафедри управління та економіки водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

S. Lebedko

Applicant of Water Transport Management and Economics department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

Як цитувати статтю

Лебедко С. А. Формування механізму забезпечення економічної безпеки транспортних підприємств . Економіка та держава. 2017. № 8. С. 89–94.

Lebedko, S. (2017), “The maintenance of economic security of transportation enterprises mechanism formation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 89–94.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.