EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРЕДУМОВИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
М. В. Городко

Назад

УДК: 334.711:65.012

М. В. Городко

ПЕРЕДУМОВИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Анотація

У статті визначено, що головним завданням логістики на підприємстві є забезпечення за оптимальних витрат максимальної його пристосованості до мінливих умов ринку й одержання переваг перед конкурентами. До глобальних завдань автор зараховує: створення комплексних інтегрованих систем матеріальних, інформаційних й інших видів потоків; стратегічне узгодження, планування й контроль за використанням логістичних потужностей; удосконалення логістичної концепції в рамках обраної стратегії підприємства; досягнення гнучкості шляхом швидкого реагування на зміни зовнішніх і внутрішніх умов функціонування. Встановлено, що застосування концепції логістичного управління дає змогу вдосконалити традиційну систему управління. Узгодження інтересів ланок мікрологістичного ланцюга потребує обгрунтування внутрішнього механізму управління економічними потоками на основі використання теорії компромісів.

M. Horodko

REASONS AND REGULARITIES OF USE LOGISTICS MANAGEMENT

Summary

The article specifies that the main logistics task of the company is to provide optimum cost at its maximum adaptation to changing market conditions and competitive advantage. By global tasks author is classifies: creation of complex integrated systems of material, information and other types of flows; strategic coordination, planning and control of the use of logistics facilities; improving logistics concept within the chosen business strategy; achieving flexibility through rapid response to changing external and internal conditions of operation. Established that the concept of logistics management enables to improve the traditional system of management. Reconciliation links of interest's mikrologistic chain needs study the internal mechanism of management of economic flows through the theory of compromise.

№ 8 2017, стор. 80 - 83

Кількість переглядів: 534

Відомості про авторів

М. В. Городко

здобувач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

M. Horodko

Сandidate for a degree, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics

Як цитувати статтю

Городко М. В. Передумови та закономірності використання логістичного менеджменту . Економіка та держава. 2017. № 8. С. 80–83.

Horodko, M. (2017), “Reasons and regularities of use logistics management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 80–83.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.