EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ КОНЦЕНТРАЦІЇ РИНКОВОЇ ВЛАДИ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
М. В. Стирський

Назад

УДК: 330.101.541:339.13.012:336.713 (061.1 ЄС)

М. В. Стирський

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ КОНЦЕНТРАЦІЇ РИНКОВОЇ ВЛАДИ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Анотація

У статті досліджується вплив рівня конкуренції у банківському секторі країн Європейського Союзу на динаміку процентних ставок. Статистичну основу дослідження складають дані Світового банку та Європейського центрального банку про розвиток монетарної сфери економік країн Європи з 1997 по 2016 рр. З допомогою економетричого аналізу часових рядів отримано кількісні оцінки впливу концентрації ринкової влади та інших індикаторів розвитку банківського сектору на вартість кредитів та депозитів. Обчислено коефіцієнти еластичності реагування процентних ставок на коливання інтенсивності конкуренції в секторі банківських послуг та низки номінальних і реальних макроекономічних змінних для 14 країн. Встановлено, що процентні ставки часто слабше реагують на зрушення у розподілі ринкової влади, аніж на окремі параметри макроекономічного середовища. З'ясовано, що посилення конкуренції на ринку банківських послуг може спричиняти як зростання, так і зниження кредитних та депозитних процентних ставок.

M. Styrskyi

MACROECONOMIC ASPECTS OF THE CONCENTRATION OF MARKET POWER IN THE BANKING SECTOR OF THE EUROPEAN UNION

Summary

In the article the influence of the level of competition in the banking sector of the European Union countries on the dynamics of interest rates is studied. The statistical basis of the study is composed of the data of the World Bank and the European Central Bank on the development of the monetary sphere of the economies of European countries from 1997 to 2016. With the help of econometric analysis of time series the quantitative estimates of the influence of the concentration of market power and other indicators of the development of the banking sector on the value of loans and deposits have been obtained. The coefficients of elasticity of the reaction of interest rates on the fluctuations of the intensity of competition in the banking services sector and a number of nominal and real macroeconomic variables for 14 countries have been calculated. It has been established that interest rates are often less responsive to shifts in the distribution of market power than on individual parameters of the macroeconomic environment. It is shown that the increase of competition in the market of banking services can cause both growth and decrease of loan and deposit interest rates.

№ 8 2017, стор. 72 - 76

Кількість переглядів: 441

Відомості про авторів

М. В. Стирський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

M. Styrskyi

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of the department of economic theory, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

Як цитувати статтю

Стирський М. В. Макроекономічні аспекти концентрації ринкової влади у банківському секторі країн європейського союзу. Економіка та держава. 2017. № 8. С. 72–76.

Styrskyi, M. (2017), “Macroeconomic aspects of the concentration of market power in the banking sector of the european union”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 72–76.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.