EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕГРАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
А. О. Гуторов

Назад

УДК: [63:334]:330.3

А. О. Гуторов

ІНТЕГРАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Досліджено інтеграційні відносини в системі економічного зростання в аграрному секторі економіки. Сформовано теоретико-методологічний базис економічного зростання аграрного сектора економіки на інтеграційних засадах. Показано, що розвиток інтеграційних відносин загалом веде до інтенсифікації, неоіндустріалізації, розширеного відтворення, зростання рівня продовольчої незалежності і міжнародної конкурентоспроможності країни, конвергенції соціально-економічних систем і сільських територій тощо. Водночас дезінтеграція посилює міжгалузеві диспропорції, сприяє деіндустріалізації галузі, асиметрії у розміщенні продуктивних сил, звуженому відтворенню капіталу, призводить до загального економічного занепаду, стагфляції, сателітизації економіки. Для оцінювання рівня розвитку інтеграційних відносин на галузевому і міжгалузевому рівні обгрунтовано використання системи мультиплікаторів доданої вартості, удосконалено методичний підхід до розрахунку розміру потенційних втрат від дезінтеграції аграрного сектора економіки в умовах експортно-сировинної орієнтації. Показано, що ця методика має бути основою під час ухвалення стратегічних рішень щодо галузевого і територіального управління.

А. Gutorov

THE INTEGRATION RELATIONS AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY

Summary

We have investigated the integration relations in a system of economic growth in the agrarian sector of the economy. The theoretical and methodological foundation of the economic growth of the agrarian sector of the economy on the integration basis is created. It is shown that development of the integration relations generally conducts to intensification, industrialization, extended reproduction, food independence rising and international competitiveness's growth of the country, convergence of social and economic systems and rural areas, etc. At the same time, disintegration strengthens interindustry disproportions, makes for branch's deindustrialization, asymmetry in distribution of productive forces, reductive capital's reproduction, leads to the general economic regress, its stagflation, and satellitization of the national economy. For estimation of the integration relations' development level at the branch and interindustry levels we have proved to use the system of the multiplicators of value added, and also improved the methodical approach for estimation of the size of potential losses from disintegration of the agrarian sector of the economy in the conditions of raw-export orientation. It is shown that this technique has to be a basis at making strategic decisions on branch and territorial administration.

№ 8 2017, стор. 66 - 71

Кількість переглядів: 615

Відомості про авторів

А. О. Гуторов

к. е. н., с. н. с., докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН України, м. Київ

А. Gutorov

Ph.D. in Economics, Senior Scientific Researcher, Doctoral Student, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics" of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Гуторов А. О. Інтеграційні відносини як чинник економічного зростання в аграрному секторі економіки. Економіка та держава. 2017. № 8. С. 66–71.

Gutorov, А. (2017), “The integration relations as a factor of economic growth in the agrarian sector of the economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 66–71.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.