EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Н. Ю. Чорна

Назад

УДК: 65.012.4 (477)

Н. Ю. Чорна

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті автором визначено місце організаційно-економічного механізму підвищення конкурентних переваг підприємства в системі розвитку машинобудування та промисловості України. Проаналізовано тенденції та динаміку економічного розвитку держави та виділено пріоритетні напрями нарощування або використання наявного потенціалу. Автором зазначається певна закономірність в моделі Солоу між станом економічної ситуації, темпом приросту обсягів національного виробництва і національним потенціалом. Обгрунтовано процес нарощування потенціалу, що проходить в економіці держави, який може бути виражений негативною величиною чинника "приріст технічного прогресу". Визначено, що залежно від зовнішньоекономічної ситуації, вибраною державною стратегією розвитку, комплексом чинників попиту і пропозиції, роль держави може полягати у визначенні пріоритетності нарощування або використання наявного потенціалу.

N. Chorna

ANALYSIS OF TENDENCY TO INCREASE COMPETITIVE ADVANTAGES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UKRAINE

Summary

In this article the author defines the place of organizational and economic mechanism for increasing the сompetitive advantages of enterprises in the system of engineering and industry in Ukraine. The tendencies and dynamics of economic development and highlighted priority areas build or use an existing building. The author notes a certain pattern in the model of Solow between the state of the economic situation, the rate of growth of national production and national potential. The process of building capacity in the economy of the state, which can be expressed by the negative value of the factor "increment of technical progress", is substantiated. It is determined that depending on the foreign economic situation, the chosen state strategy of development, the complex of factors of demand and supply, the role of the state can be in determining the priority of building up or using existing potential.

№ 8 2017, стор. 45 - 48

Кількість переглядів: 479

Відомості про авторів

Н. Ю. Чорна

к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародних економічних відносин, Хмельницький національний університет

N. Chorna

Ph.D., Associate Professor, Doctoral Candidate, of the International Economic Relations Department, Khmelnytsky National University

Як цитувати статтю

Чорна Н. Ю. Аналіз тенденцій підвищення конкурентних переваг промислових підприємств України. Економіка та держава. 2017. № 8. С. 45–48.

Chorna, N. (2017), “Analysis of tendency to increase competitive advantages of industrial enterprises of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 45–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.