EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА РІВНЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТЕРИТОРІЇ ГРАФІЧНИМ МЕТОДОМ
Ю. Т. Матвєєва, Ю. О. Мирошниченко

Назад

УДК: 332.145:332.142.6

Ю. Т. Матвєєва, Ю. О. Мирошниченко

ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА РІВНЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТЕРИТОРІЇ ГРАФІЧНИМ МЕТОДОМ

Анотація

Ефективне функціонування соціо-еколого-економічної системи полягає в збалансованому поєднанні її складових. У статті проаналізовано методичні підходи до оцінки сталого розвитку на різних рівнях управління. Авторами запропоновано експрес-діагностику визначення рівня соціо-еколого-економічної збалансованості адміністративної території на основі використання графічного методу. Доведено, що оптимальний стан розвитку території забезпечує максимальний приріст валового регіонального продукту (ВРП). Розроблений методичний підхід до моделювання динаміки зростання ВРП адміністративно-територіальної одиниці, в основу якого, на відміну від існуючих, покладено взаємообумовлені параметри соціального, економічного та екологічного розвитку. Здійснено оцінку рівня збалансованості соціо-еколого-економічного розвитку Сумської області на основі використання експрес-діагностики. Експрес-діагностика соціо-еколого-економічної збалансованості адміністративно-територіальної одиниці містить такі методи, як індексний метод та метод кореляційно-регресійного аналізу.

Yu. Matvieieva, Yu. Myroshnychenko

EXPRESS-DIAGNOSTICS OF SOCIO-ECOLOGO-ECONOMIC BALANCE LEVEL OF THE ADMINISTRATIVE TERRITORY BY USING GRAPHIC METHOD

Summary

The effective functioning of the socio-ecologo-economic system lies in the balanced combination of its components. The methodical approaches to the assessment of sustainable development at different levels of management are analyzed in this article. The authors propose an express diagnosis of determining the level of socio-ecologo-economic balance of the administrative territory based on usage graphical method. It is proved that the optimal state of development of the territory provides the maximum growth of the gross regional product (GRP). The methodical approach to modeling the growth of the GRP of the administrative-territorial unit, which, unlike the existing, is based on mutually determined parameters of social, economic and ecological development, is developed. The estimation of the level of balance of socio-ecologo-economic development of the Sumy region are made by using express-diagnostics. Express-diagnostics of the socio-ecological-economic balance of the administrative-territorial unit contains such methods as the index method and the method of correlation-regression analysis.

№ 8 2017, стор. 35 - 40

Кількість переглядів: 509

Відомості про авторів

Ю. Т. Матвєєва

к. е. н., старший викладач кафедри управління, Інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, Сумський державний університет, м. Суми

Yu. Matvieieva

Ph.D. in Economics, senior lecturer, Department of management, Balatsky Academic and Scientific Institute of Finance, Economics and Management, Sumy State University, Sumy


Ю. О. Мирошниченко

к. е. н., доцент кафедри управління, Інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, Сумський державний університет, м. Суми

Yu. Myroshnychenko

Ph.D. in Economics, associate professor, Department of management, Balatsky Academic and Scientific Institute of Finance, Economics and Management, Sumy State University, Sumy

Як цитувати статтю

Матвєєва Ю. Т., Мирошниченко Ю. О. Експрес-діагностика рівня соціо-еколого-економічної збалансованості адміністративної території графічним методом. Економіка та держава. 2017. № 8. С. 35–40.

Matvieieva, Yu. and Myroshnychenko, Yu. (2017), “Express-diagnostics of socio-ecologo-economic balance level of the administrative territory by using graphic method”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 35–40.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.