EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УКРАЇНСЬКИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА — ПРІОРИТЕТ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
І. В. Турський

Назад

УДК: 332.1

І. В. Турський

УКРАЇНСЬКИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА — ПРІОРИТЕТ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті проаналізовано досвід регіонів України щодо створення моделей інклюзивного підприємництва. Узагальнено підходи вітчизняних вчених та практиків щодо типології та ідентифікації основних рис і функцій інклюзивного соціального підприємництва. Узагальнено світовий досвід соціального підприємництва та виявлено основні чинники, що перешкоджають активізації соціального підприємництва в Україні. Запропоновано напрями активізації регіонального розвитку на основі інклюзивного підприємництва.
Доведено, що методологічною проблемою є відсутність інструментарію емпіричного оцінювання процесів становлення та функціонування соціального підприємництва, відсутність методології статистичного оцінювання і спостереження цих економічних процесів. Дослідження потребує проблематика пов'язана з адаптацією ефективних моделей соціального підприємництва в регіонах України, що різняться між собою за рівнем розвитку соціально-гуманітарної сфери та рівнем економічного розвитку.

I. Turskyj

THE UKRAINIAN VECTOR OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT AS A PRIORITY OF REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

In the article, the experience of Ukrainian regions in creating models of inclusive entrepreneurship has been analyzed. The approaches of domestic scientists and practitioners, that are concerning typology and identification of the main features and functions of inclusive social entrepreneurship have been generalized. The global experience of social entrepreneurship was summarized and the main factors hindering the activation of social entrepreneurship in Ukraine have been identified. Areas of regional development activation of on the basis of inclusive entrepreneurship are offered.
It is proved that big methodological problem is the lack of tools for empirical evaluation of the formation and functioning processes of social entrepreneurship, the lack of a methodology for statistical evaluation and observation of these economic processes. A problem, related to the adaptation of effective models of social entrepreneurship in the regions of Ukraine, which differ in the level of development in the social and humanitarian sphere and the level of economic development, need to be deeply studied.

№ 8 2017, стор. 22 - 26

Кількість переглядів: 628

Відомості про авторів

І. В. Турський

к. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

I. Turskyj

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics and Finance, Ternopil National Technical University named after. Ivan Puluj

Як цитувати статтю

Турський І. В. Український вектор розвитку соціального підприємництва — пріоритет регіонального економічного розвитку. Економіка та держава. 2017. № 8. С. 22–26.

Turskyj, I. (2017), “The ukrainian vector of social entrepreneurship development as a priority of regional economic development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 22–26.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.