EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА МЕХАНІЗМІВ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
Н. О. Слободянюк

Назад

УДК: 330.322+338.2

Н. О. Слободянюк

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА МЕХАНІЗМІВ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Розглянуто змістовне навантаження терміну "інвестиційна стратегія". Обгрунтовано вимоги до розробки інвестиційних стратегій на різних економічних рівнях та механізмів їх реалізації. Розкрито сутність інвестиційного клімату у контексті зовнішнього середовища виконання інвестиційних програм, визначено фактори, які його визначають. Надано критичну оцінку інвестиційного клімату в Україні з позицій податкової складової та привабливості для іноземного інвестора. Запропоновано принципи ефективного здійснення інвестицій за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів. Сформульовано основну ідеєю теорії стратегічного інвестиційного планування, формалізовано елементи бюджетних інвестиційних програм і застосування результативних показників, а також призначення інвестиційних стратегій в рамках програмно-цільового методу. Охарактеризовано зміст інформаційно-методичного забезпечення моніторингу реалізації проектів в інвестиційному періоді. В основу концептуальних засад удосконалення інвестиційних стратегій розвитку економіки України та механізмів їх реалізації запропоновано покласти синтез програмних інвестиційних стратегій макро- і мезорівнів, корпорацій реального і фінансового секторів національної економіки.

N. Slobodyanyuk

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF INVESTMENT STRATEGIES IMPROVEMENT OF THE NATIONAL ECONOMY AND IMPLEMENTATION MECHANISMS

Summary

The meaningful workload term "investment strategy" are considered. The requirements for developing investment strategies at different economic levels and implementation mechanisms are grounded. The essence of the investment climate in the context of environmental implementation of investment programs, the factors that determine it are revealed. The critical assessment of the investment climate in Ukraine from the standpoint tax component and attractiveness for foreign investors is given. The principles of effective investment by the state and local budgets are offered. The basic idea of the theory of strategic investment planning, budget items formalized investment programs and the use of performance indicators, and appointment of investment strategies within the program-target method are formalized. The content of information and methodological support monitoring of projects in the investment period is characterized. The basis of the conceptual bases of improvement of investment strategies of economic development of Ukraine and implementation mechanisms proposed putting synthesis software investment strategies macro- and meso- level, corporate real and financial sectors of the national economy.

№ 5 2017, стор. 85 - 88

Кількість переглядів: 640

Відомості про авторів

Н. О. Слободянюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривій Ріг

N. Slobodyanyuk

PhD (Economics), Associate Professor, Senior Lecturer of Finance and Banking Department, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhaylo Tugan-Baranovskiy, Kryvyi Rih

Як цитувати статтю

Слободянюк Н. О. Концептуальні засади удосконалення інвестиційних стратегій розвитку національної економіки та механізмів їх реалізації . Економіка та держава. 2017. № 5. С. 85–88.

Slobodyanyuk, N. (2017), “Conceptual foundations of investment strategies improvement of the national economy and implementation mechanisms”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 85–88.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.