EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ
Г. В. Корнійчук

Назад

УДК: 336.011:336.64

Г. В. Корнійчук

СУЧАСНИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У роботі висвітлено результати аналізу та узагальненні основних теоретичних положень, гіпотез та концепцій економічної теорії й теорії фінансів у контексті формування сучасної парадигми управління фінансовим потенціалом підприємств. Аргументовано тезу про те, що теорія управління фінансовим потенціалом знаходиться на етапі формування і досі ще немає завершеної власної парадигми. Її фундаментальні ідеї походять з концепцій та гіпотез економічної теорії та сучасної теорії фінансів. Узагальнення літературних джерел показало, що нині в спеціальній літературі більшість авторів виділяють неокласичну, інституціональну та еволюційну парадигми економічній теорії. На основі їх синтезу формується системна парадигма економічної теорії. Встановлено тривале домінування неокласичного напряму в теорії фінансів та практиці фінансової діяльності. Показано, що статичність моделей неокласичної теорії фінансів та їх недостатня репрезентативність реальній практиці фінансової діяльності призвели до активізації та розширення наукових досліджень, що сформували інституціональний напрямі у фінансовій теорії та теорії поведінкових (психологічних) фінансів. У контексті формування системи управління фінансовим потенціалом підприємств визначено найбільш суттєві концепції та методичні положення сучасної теорії фінансів.

H. Korniichuk

CURRENT THEORETICAL BASIC OF THE FINANCIAL BASIS OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE COMPANY MANAGEMENT

Summary

The paper highlights the results of the analysis and synthesis of basic theoretical propositions, hypotheses and concepts of economics and finance theory in the context of the modern paradigm of the financial potential of the company management. Thesis argued that the theory of the financial potential is under formation is still no complete its own paradigm. Its basic idea originated with concepts and hypotheses economic theory and modern finance theory. Generalization of the literature showed that today in the literature, most of authors distinguished neoclassical, institutional and evolutionary paradigm of economic theory. On the basis of their synthesis emerging systemic paradigm of economic theory formed. Long-term dominance of neoclassical trend in finance theory and practice of financial activities established. It is shown that static models of neoclassical theory of finance and lack of their actual practice financing activities representativeness resulted in the intensification and expansion of research that formed the institutional trend in financial theory and the theory of behavioral (psychological) finance. In the context of the financial management capacity of enterprises identified the most important concepts and methodological provision of modern finance theory.

№ 5 2017, стор. 52 - 55

Кількість переглядів: 557

Відомості про авторів

Г. В. Корнійчук

к. е. н., докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки", м. Київ

H. Korniichuk

PhD in Economics, doctoral student at NSC "Institute of agrarian economy" NAASU, Kyiv

Як цитувати статтю

Корнійчук Г. В. Сучасний теоретичний базис управління фінансовим потенціалом підприємств. Економіка та держава. 2017. № 5. С. 52–55.

Korniichuk, H. (2017), “Current theoretical basic of the financial basis of the financial potential of the company management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 52–55.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.