EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИКА: ДОСВІД ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ
Р. Л. Лупак

Назад

УДК: 332.13:338.3(8=134)

Р. Л. Лупак

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИКА: ДОСВІД ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

Анотація

У статті досліджено залежність економіки держави від імпорту, його вплив та способи регулювання (протекціоністські та ліберальні). Розглянуто наукові припущення класиків економічної теорії щодо розвитку виробничого комплексу в державі за умов імпортозалежності її економіки. Визначено важливість використання світового досвіду, зокрема країн Латинської Америки (Бразилії, Аргентини, Мексики), у розробленні та реалізації політики зміцнення конкурентних позицій вітчизняних виробників, які тривалий час змушені конкурувати на ринку з інтенсивним насиченням імпорту. Поокремо надано характеристику регіональним особливостям імпортозаміщення, регулювання внутрішнього ринку, формування конкурентного середовища у країнах Латинської Америки, що дозволяло зміцнювати конкурентні позиції внутрішніх виробників та може слугувати досвідом для національної економіки.

R. Lupak

REGIONAL POLICY OF STRENGTHENING THE COMPETITIVE POSITION OF DOMESTIC PRODUCERS: THE EXPERIENCE OF LATIN AMERICA

Summary

The article describes the dependence of the economy on imports, its impact and ways of regulation (protectionist and liberal). Considers the scientific assumptions of classic economic theory on the development of an industrial complex in the country in terms of import dependence of the economy. Identified the importance of using international experience, particularly in Latin America (Brazil, Argentina, Mexico), in the development and implementation of policies to strengthen the competitive position of domestic producers that have to compete on the market with an intense saturation of import. The separately of characteristics regional characteristics of import substitution, regulation of the internal market, creating competitive environment in the countries of Latin America that have strengthened the competitive position of domestic producers and can serve as experience for the national economy.

№ 5 2017, стор. 40 - 43

Кількість переглядів: 562

Відомості про авторів

Р. Л. Лупак

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

R. Lupak

PhD, Associate Professor of the department of Economics, Lviv University of Trade and Economics, Lviv

Як цитувати статтю

Лупак Р. Л. Регіональна політика зміцнення конкурентних позицій вітчизняного виробника: досвід латинської америки. Економіка та держава. 2017. № 5. С. 40–43.

Lupak, R. (2017), “Regional policy of strengthening the competitive position of domestic producers: the experience of latin america”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 40–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.