EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕВОЛЮЦІЇ ВИЗНАЧЕНЬ ПОНЯТТЯ "КАПІТАЛ" У КОНТЕКСТІ ЙОГО ДОМІНАНТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
І. П. Панасюк

Назад

УДК: 330.14:657.41/45"71"(045)

І. П. Панасюк

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕВОЛЮЦІЇ ВИЗНАЧЕНЬ ПОНЯТТЯ "КАПІТАЛ" У КОНТЕКСТІ ЙОГО ДОМІНАНТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Анотація

Розглянуто та проаналізовано ключові аспекти поняття "капітал" крізь призму основних характеристик цієї економічної категорії, що зумовлює необхідність аналізу різних підходів до такого визначення. Категорія "капітал", яка є одним із складних, неоднозначних понять в економічній теорії, що синтезує багатоваріантність економічного підходу до обгрунтування сутнісних сторін економічного процесу. Це поняття включає в себе багатогранність понятійного апарату в економічній теорії та практиці.
В умовах мінливості ринкової економіки, капітал є одним із ключових факторів влади та впливу. Капітал є фундаментальним, складним, багатоаспектним і в силу цього не достатньо дослідженим економічним явищем. На сучасному етапі функціонування підприємства особливо необхідним є дослідження фактору узгодженості функціонування фізичного, фінансового та інтелектуального капіталів підприємства.
Досліджено сутнісні характеристики капіталу підприємства та проаналізовано існуючі підходи до його структуризації, які дозволять оптимізувати вартість капіталу та обрати найбільш вигідну для підприємства стратегію розвитку.

I. Panasiuk

THEORETICAL APPROACHES TO THE EVOLUTION OF DEFINITIONS OF THE CONCEPT OF "CAPITAL" IN THE CONTEXT OF ITS DOMINANT CHARACTERISTICS AS AN ECONOMIC CATEGORY

Summary

The key aspects of the concept of "capital" are examined and analyzed through the prism of the main characteristics of this economic category, which calls for an analysis of different approaches to this definition. The category "capital", which is one of the complex, ambiguous concepts in economic theory, synthesizes the multivariance of the economic approach to the substantiation of the essential sides of the economic process. This concept includes the multifaceted conceptual apparatus in economic theory and practice.
In a volatile market economy, capital is one of the key factors of power and influence. Capital is a fundamental, complex, multidimensional and, therefore, not sufficiently explored economic phenomenon. At the present stage of the enterprise's operation, it is especially necessary to study the factor of conformity of the activity of the physical, financial and intellectual capital of the enterprise.
The examined еssential characteristics of the enterprise's capital аnd analyzed the existing approaches to its structuring, which will allow to optimize the cost of capital and choose the most profitable development strategy for the company.

№ 5 2017, стор. 29 - 32

Кількість переглядів: 583

Відомості про авторів

І. П. Панасюк

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу, Національний авіаційний університет, м. Київ

I. Panasiuk

Ph.D., associate professor of geography and tourism, National Aviation University, Kyiv

Як цитувати статтю

Панасюк І. П. Теоретичні підходи до еволюції визначень поняття "капітал" у контексті його домінантних характеристик як економічної категорії. Економіка та держава. 2017. № 5. С. 29–32.

Panasiuk, I. (2017), “Theoretical approaches to the evolution of definitions of the concept of "capital" in the context of its dominant characteristics as an economic category”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 29–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.