EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ
Г. Ю. Кучерова, О. В. Кравець

Назад

УДК: 336.221.2

Г. Ю. Кучерова, О. В. Кравець

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ

Анотація

Здійснено моделювання тенденції розвитку малого підприємництва України на основі використання методики побудови інтегральної оцінки. Запропоновано множину показників малого підприємництва в Україні та здійснено аналіз їх тенденцій за період 2006—2015 рр. Інтегральне оцінювання малого підприємництва реалізовано шляхом нормалізації обраних статистичних показників, обгрунтування вагових коефіцієнтів, побудови інтегрального індексу та дослідження впливу факторів на нього на основі побудови матриці факторних навантажень. Доведено низький рівень розвитку малого підприємництва в Україні за наступними категоріями: фінансові, трудові та матеріальні ресурси. Загалом, рівень інтегрального показника розвитку малого бізнесу України (що повинен знаходитись у межах від 0 до 1) демонструє низький рівень розвитку, оскільки за досліджуваний період 2006—2015 рр. знаходився в межах від 0,16 до 0,28, що складає менше третини від можливого його значення.

G. Kucherova, O. Kravets

MODELING OF TRENDS DEVELOPMENT THE SMALL BUSINESS IN UKRAINE DURING CRISIS TIME

Summary

Modeling trends of development of small business in Ukraine were done on the basis the methods of integral assessment. The set of indicators of small business in Ukraine were offered and were done analysis their trends over the period 2006—2015. Integral evaluation of small businesses was implemented by normalization of selected statistical indicators, weighting coefficients were substantiated, integral index was constructed and the impact of factors on him was studied based on construction of matrix of factor loadings. The low level of small business in Ukraine was proved by the following categories: financial, workforce and material resources. In general, the level of the integral index of small business Ukraine (which should be in the range from 0 to 1) demonstrated a low level of development, as over the period 2006—2015 years was in range of 0.16 to 0.28, which is less than a third of its potential value.

№ 5 2017, стор. 19 - 23

Кількість переглядів: 720

Відомості про авторів

Г. Ю. Кучерова

д. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна

G. Kucherova

Ph.D., Doctor of Economics, Associate Professor of Accounting and Taxation Department, Classical private university, Zaporozhe


О. В. Кравець

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

O. Kravets

postgraduate student, Classical private university, Zaporozhe

Як цитувати статтю

Кучерова Г. Ю., Кравець О. В. Моделювання тенденції розвитку малого підприємництва України в умовах кризи. Економіка та держава. 2017. № 5. С. 19–23.

Kucherova, G. and Kravets, O. (2017), “Modeling of trends development the small business in Ukraine during crisis time”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 19–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.