EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ВИОКРЕМЛЕННЯ БОРГОВОЇ КОМПОНЕНТИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Є. В. Золотухін

Назад

УДК: 336.1:352

Є. В. Золотухін

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ВИОКРЕМЛЕННЯ БОРГОВОЇ КОМПОНЕНТИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Актуальність статті визначається необхідністю подальшого теоретичного обгрунтування запровадження в Україні широкої фінансової децентралізації, зокрема у частині її боргової компоненти, спрямованої на забезпечення фінансової автономії органів місцевого самоврядування у питаннях виконання покладених на них завдань. У статті розглянуто теоретичну сутність децентралізації, її складові. Проаналізовано спільні та відмінні риси понять фінансової, бюджетної, фіскальної та податкової видів децентралізації. Досліджено взаємозв'язок між такими видами децентралізації. Проведено порівняльний аналіз зарубіжного і вітчизняного досвіду щодо визначення поняття, що характеризує фінансовий аспект децентралізації. Обгрунтовано необхідність виокремлення боргової децентралізації як складової фінансової децентралізації й представлено авторське визначення цього поняття. Запропоновано модель реалізації боргової децентралізації.

Ye. Zolotukhin

THEORETICAL BASIS OF DISSOCIATING DEBT COMPONENT OF FINANCIAL DECENTRALIZATION

Summary

Relevance of the article is determined by the need for further study of theoretical justification of fiscal decentralization in Ukraine, particularly in its debt component, which is aimed on the ensuring of local authorities' financial autonomy in matters of their functions performance. In the article the theoretical essence of decentralization and its components was considered. The common features of financial, budgetary, fiscal and tax types of decentralization was analyzed. The relationship between these types of decentralization was investigated. The comparative analysis of foreign and Ukrainian experience of the definition which characterizes the financial aspect of decentralization was done. The necessity of separation of debt decentralization as part of the financial decentralization was substantiated and the author's definition of this category was presented. The model of debt decentralization was proposed.

№ 4 2017, стор. 110 - 114

Кількість переглядів: 733

Відомості про авторів

Є. В. Золотухін

аспірант кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

Ye. Zolotukhin

postgraduate student of the Finance Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

Як цитувати статтю

Золотухін Є. В. Теоретичне підгрунтя виокремлення боргової компоненти фінансової децентралізації. Економіка та держава. 2017. № 4. С. 110–114.

Zolotukhin, Ye. (2017), “Theoretical basis of dissociating debt component of financial decentralization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 110–114.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.