EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМУНІКАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ АГЕНТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ
А. В. Бохан

Назад

УДК: 504:327

А. В. Бохан

КОМУНІКАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ АГЕНТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ

Анотація

Розглянуто особливості екологічної дипломатії в аспектах посилення значимості комунікативних можливостей її агентування, медіатизації політики у сфері міжнародних економічних контактів. Входження до системи міжнародних еколого-економічних відносин стратифікує учасників за ознаками спроможності до інформаційно-комунікаційного потенціалу. У контексті існуючих тенденцій на світовому ринку, розбіжності можуть бути зменшені або усуненні засобами різної дипломатії (економічної, торговельної, комерційної, фірмової), що посилюється можливостями цифрового означення (internet-дипломатія, digital-дипломатія, web-дипломатія, media-дипломатія). Наявні інформаційні технології в дипломатії різних країн відрізняються за ступенем адаптивності, інтегрованості та захищеності, екологічності посилів у соціумі. Потенціал країн в агентуванні екологічної дипломатії може бути визначений за їхніми позиціями у рейтингах розвитку: електронного уряду, інформаційно-комунікаційних технологій, digital-дипломатії, екологічної ефективності, глобальної конкурентоспроможності у світі. Перспективність і масштабність впровадження інформаційних технологій у сферу екологічної дипломатії є пріоритетним завданням у посиленні конкурентних позицій країн у глобальному економічному просторі.

A. Bokhan

COMMUNICATION POSSIBILITIES AGENCY ENVIRONMENTAL DIPLOMACY

Summary

The features of environmental diplomacy in the aspects of enhancing the importance of communicative capabilities of its agency, the mediatization of policies in the field of international economic contacts are examined. The entry into the system of international environmental and economic relations stratifies participants on the basis of their capacity for information and communication potential. In the context of current trends in the world market, disagreements can be reduced or eliminated by means of various diplomacy (economic, commercial, commercial, proprietary), which is enhanced by the possibilities of digital designation (internet diplomacy, digital diplomacy, web diplomacy, media diplomacy). The available information technologies in the diplomacy of different countries differ in the degree of adaptability, integration and security, environmental messages in the society. The potential of countries in the agency of environmental diplomacy can be determined by their positions in the development ratings: e-government, information and communication technologies, digital diplomacy, environmental efficiency, global competitiveness in the world. Prospectivity of introduction of information technologies in the sphere of environmental diplomacy is a priority task of strengthening the competitive positions of countries in the global economic space.

№ 4 2017, стор. 97 - 101

Кількість переглядів: 851

Відомості про авторів

А. В. Бохан

к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет

A. Bokhan

PhD in Economics, Doctoral Student at the Department of International Economics, Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Бохан А. В. Комунікативні можливості агентування екологічної дипломатії . Економіка та держава. 2017. № 4. С. 97–101.

Bokhan, A. (2017), “Communication possibilities agency environmental diplomacy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 97–101.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.