EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

DIGITAL-ТРАНСФОРМАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
А. О. Наторіна

Назад

УДК: 339.13: 658.8

А. О. Наторіна

DIGITAL-ТРАНСФОРМАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

За результатами моніторингу діяльності підприємств в умовах глобалізації та диджиталізації, ідентифіковано і наочно наведено ключові блоки їх digital-трансформації. Встановлено, що трансформація практичного досвіду роботи з покупцями / клієнтами включає три базових елементи, а саме: розуміння переваг, персоналізацію продажів та конструювання взаємовідносин. Виявлено, що трансформація внутрішніх операційних бізнес-процесів підприємств є підгрунтям прийняття раціональних управлінських рішень, складовими якої виступають диджиталізація бізнес-процесів, віртуалізація індивідуальної роботи співробітників та транзакційні системи продуктивності. Докладно описано трансформацію бізнес-моделі підприємств з деталізацією переліку можливих форм, зокрема розкрито специфіку бізнес-моделі підприємств з частковими digital-змінами; бізнес-моделі нових digital-підприємств; адаптивної бізнес-моделі підприємств з урахуванням тенденцій digital-глобалізації. Обгрунтовано доцільність виокремлення digital-можливостей як фундаментального блоку digital-трансформації діяльності підприємств.

A. Natorina

DIGITAL-TRANSFORMATION OF ENTERPRISES' ACTIVITIES

Summary

The key blocks of the digital-transformation are identified and clearly shown, which based on the results of the enterprises' activities monitoring in the context of globalization and digitalization. It is established that the transformation of the practical experience of working with buyers / clients includes three basic elements, namely as advantages understanding, sales personalization and relationships construction. It is revealed that the implementation of internal enterprises operational business processes transformation is the basis for rationalization making managerial decisions, which are the components of business process digitalization, virtualization of employees' individual work and transactional productivity systems. The transformation of the enterprises business model with a detailed list of possible forms are determined, in particular, the specificity of the enterprises business model with partial digital changes; business models of new digital enterprises; adaptive business model of enterprises, that takes into account the trends of digital-globalization are disclosed. The expediency of digital-possibilities allocation as a fundamental block of digital-transformation of enterprises activities are grounded.

№ 4 2017, стор. 90 - 93

Кількість переглядів: 1231

Відомості про авторів

А. О. Наторіна

к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

A. Natorina

PhD (Economics), Senior Lecturer, The Department of Marketing and Management, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhayilo Tugan-Baranovsky

Як цитувати статтю

Наторіна А. О. Digital-трансформація діяльності підприємств. Економіка та держава. 2017. № 4. С. 90–93.

Natorina, A. (2017), “Digital-transformation of enterprises' activities”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 90–93.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.