EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ У НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Т. О. Королюк

Назад

УДК: 351:331.108.2:330.1

Т. О. Королюк

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ У НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Анотація

Обгрунтовано роль кадрового потенціалу в інноваційному розвитку національної економіки та необхідність модернізації державної кадрової політики в Україні, зважаючи на сучасні процеси глобалізації, інформатизації, соціалізації економіки та гуманізації праці. Здійснено міжкраїновий порівняльний аналіз індексів економіки знань та людського розвитку, на основі чого зроблено висновки про необхідність створення умов задля примноження та капіталізації знань, що визначають конкурентоспроможність та інноваційний вектор розвитку. Інвестиції в освіту, охорону здоров'я, культурний та фізичний розвиток визначено як пріоритетні напрями видатків зведеного бюджету у стимулюванні розвитку кадрового потенціалу. Звернено увагу, що на сьогодні пасивна державна кадрова політика не відповідає сучасним глобалізаційним викликам та стратегії інноваційного розвитку. Визначено, що основою державної кадрової політики в Україні повинен стати людиноцентричний підхід, згідно з яким людина та її розвиток виступає метою та детермінує зміст державної політики.

T. Koroliuk

STATE MANAGEMENT PERSONNEL POTENTIAL IN THE NEW ECONOMY

Summary

The role of personnel potential in innovative development of national economy and the need for modernization of personnel policy in Ukraine are reasonable, given the current process of globalization, information, socialization and humanization of labor economics processes of globalization, informatization, and socialization of the economy and the humanization of work. Cross-country comparative analysis of indexes knowledge economy and human development carried out, based on which conclusions about the need to create conditions for capitalization and enhancement of knowledge that determine the competitiveness and innovative development vector. Investments in education, health, cultural and physical development identified as priorities consolidated budget expenditures to stimulate the development of personnel potential. Paid attention that today passive state personnel policy does not meet contemporary global challenges and innovation development strategy. It was determined that the basis of personnel policy in Ukraine should become man-centered approach, according to which a person and its development determines the purpose and content of public policy.

№ 4 2017, стор. 79 - 83

Кількість переглядів: 710

Відомості про авторів

Т. О. Королюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

T. Koroliuk

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the department of Macroeconomics and State Governance SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

Як цитувати статтю

Королюк Т. О. Державне управління кадровим потенціалом у новій економіці. Економіка та держава. 2017. № 4. С. 79–83.

Koroliuk, T. (2017), “State management personnel potential in the new economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 79–83.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.