EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЗАЄМОДІЯ РИНКІВ ПРАЦІ ТА ОСВІТИ: СУТНІСТЬ, ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Л. М. Ільїч

Назад

УДК: 331: [331,5+377+378]

Л. М. Ільїч

ВЗАЄМОДІЯ РИНКІВ ПРАЦІ ТА ОСВІТИ: СУТНІСТЬ, ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Анотація

Статтю присвячено вивченню природи взаємодії ринків праці та освіти. На базі розкриття основних тенденцій розвитку обох ринків та відмінностей у їхньому функціонуванні, визначено передумови взаємодії між ними, характерні риси, мету, інструменти та форми кооперації між основними стейкхолдерами. Взаємодія ринків праці та освіти визначається автором як технологія узгодження поведінки всіх суб'єктів ринкових відносин у процесі якої досягається збалансування попиту та пропозиції на кваліфіковану робочу силу, створюються якісні передумови для відтворення людського капіталу та забезпечується стійке соціально-економічне зростання. З урахуванням суб'єктно-об'єктних зв'язків та рівнів на яких можлива реалізація взаємодія ринків праці та освіти у роботі запропоновано пріоритетні напрями її реалізації та критерії оцінки ефективності.

L. Ilich

INTERACTION BETWEEN LABOUR AND EDUCATION MARKETS: ESSENCE, CHARACTER FEATURES AND THE FUNCTIONING MODEL

Summary

The article is devoted to the studying of interaction between labour and education markets. On the basis of disclosing main trends in both markets and differences in their functioning, the preconditions of their interaction are determined in the work. Its features, objectives, instruments and forms of cooperation among the main stakeholders are also studied in the work. The interaction between the labour and education markets is determined by the author as a technology of coordination all market actors in which course the harmonization of supply and demand for skilled labour is attained, conditions for reproduction of the human capital is created and sustainable socio-economic growth is provided. In the view of the subject-object relationships and levels at which the interaction between the labour and education markets can be realized the priorities ways of interaction and evaluation criteria of its effectiveness have been determined.

№ 4 2017, стор. 69 - 74

Кількість переглядів: 1057

Відомості про авторів

Л. М. Ільїч

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, м. Київ

L. Ilich

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Senior Researcher, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Ільїч Л. М. Взаємодія ринків праці та освіти: сутність, характерні риси та модель функціонування. Економіка та держава. 2017. № 4. С. 69–74.

Ilich, L. (2017), “Interaction between labour and education markets: essence, character features and the functioning model”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 69–74.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.