EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІЛОВОДСТВО ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Л. В. Прокопець

Назад

УДК: 338.24: 651

Л. В. Прокопець

ДІЛОВОДСТВО ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Для удосконаленої роботи будь-якої діяльності суспільства, необхідна належна система управління. Вона, у свою чергу, потребує належної організації, яка проявляється в послідовному і системному документуванні. Саме діловодство як складова управлінської діяльності забезпечує ефективне керування справами. Статтю присвячено висвітленню необхідності документаційного забезпечення, його ролі в діяльності будь-якої структури. У праці розглянуто такі основні терміни, як: "документ", "діловодство", "документаційне забезпечення", "документообіг". Частково представлено історію становлення і розвитку діловодства. Висвітлено нормативно-правове забезпечення діловодних процесів у сучасних умовах в Україні.

L. Prokopets

PAPERWORK AS PART OF MANAGEMENT ACTIVITIES

Summary

For improved operation of any society, requires appropriate management system. It requires proper organization, which is manifested in the consistent and systematic documentation. It records management as part of management provides effective business management. This article is devoted to coverage of necessary documentation for his role in the activities of any structure. The work addressed such key terms as "document", "paperwork", "documentation support". Partly presents history of formation and development office. Deals with regulatory support record keeping processes under current conditions in Ukraine.

№ 4 2017, стор. 61 - 63

Кількість переглядів: 1307

Відомості про авторів

Л. В. Прокопець

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

L. Prokopets

PhD, assistant of department of economy of enterprise and management a personnel Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Прокопець Л. В. Діловодство як складова управлінської діяльності. Економіка та держава. 2017. № 4. С. 61–63.

Prokopets, L. (2017), “Paperwork as part of management activities”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 61–63.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.