EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ ТУРЕЧЧИНИ
І. П. Панасюк, А. О. Тертична

Назад

УДК: 338.48.001.76(560)(045)

І. П. Панасюк, А. О. Тертична

КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ ТУРЕЧЧИНИ

Анотація

Розглянуто та проаналізовано стан туристичного ринку Туреччини, виокремлено основні фактори впливу на його функціонування та запропоновано заходи, спрямовані на забезпечення економічного зростання. Дослідивши туристичний ринок, можна стверджувати, що попит на туристичні послуги формується як у країні, так і за її межами, а задовольняється пропозицією, яку створюють та реалізують суб'єкти національного туристичного ринку. Тому факторами позитивного впливу, що визначають перспективний розвиток туризму, є збільшення інвестицій в інфраструктуру, маркетинг і рекламу, розвиток внутрішніх ринків, зростання міжрегіонального співробітництва й міжгалузевих партнерств. Туризм у Туреччині є однією з найбільш динамічних галузей економіки. У Туреччині є все необхідне для проведення повноцінного відпочинку: тепле море, чисті пляжі, комфортабельні готелі, розважальна інфраструктура, благодатний клімат і красиві місця. Міжнародний туризм не лише збільшує валютні надходження до країни, але й забезпечує зайнятість населення, а також допомагає раціонально використовувати ресурси. Міжнародний туризм розвивається всупереч таким негативним факторам, як політична та економічна нестабільність у багатьох частинах світу, посилення тероризму, коливання валютних курсів, нестабільні ціни на нафту тощо.

I. Panasiuk, A. Tertychna

KEY PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE TOURISM MARKET IN TURKEY

Summary

The state of the tourism market in Turkey was examined and analyzed, the main factors affecting its functioning were highlighted and measures to ensure economic growth were proposed. Having studied the tourist market, we can state that the demand for tourist services emerges in the domestic market and abroad, and is satisfied by the supply created and implemented by national tourist market players. Therefore, the positive impact of the factors that determine the future development of tourism, is increasing investment in infrastructure, marketing and promotion, development of domestic markets, regional cooperation and inter-sectoral partnership increase. Tourism in Turkey is one of the most dynamic sectors of the economy. In Turkey, there is everything you need for a good rest: warm sea, clean beaches, comfortable hotels, entertainment infrastructure, good climate and beautiful places. International tourism not only increases foreign exchange reserves to the country, it provides employment and helps use resources efficiently. International tourism is growing despite negative factors such as political and economic instability in many parts of the world, increase in terrorist attacks, currency fluctuations, unstable oil prices and so on.

№ 4 2017, стор. 55 - 60

Кількість переглядів: 1541

Відомості про авторів

І. П. Панасюк

к. е. н., доцент кафедри країнознавства і туризму, Національний авіаційний університет, м. Київ

I. Panasiuk

Ph.D., assistant professor of geography and tourism, National Aviation University, Kyiv


А. О. Тертична

студентка, Національний авіаційний університет, м. Київ

A. Tertychna

student of the National Aviation University, the research Institute of International Relations, Kyiv

Як цитувати статтю

Панасюк І. П., Тертична А. О. Ключові проблеми та перспективи розвитку туристичного ринку туреччини. Економіка та держава. 2017. № 4. С. 55–60.

Panasiuk, I. and Tertychna, A. (2017), “Key problems and prospects of development of the tourism market in turkey”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 55–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.