EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ВИЗНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ПЕРВИННІЙ СТАДІЇ ЖИТТЕВОГО ЦИКЛУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Є. В. Слуцький

Назад

УДК: 657.42

Є. В. Слуцький

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ВИЗНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ПЕРВИННІЙ СТАДІЇ ЖИТТЕВОГО ЦИКЛУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Анотація

Із впровадженням нового плану рахунків у бюджетних підприємствах правильність віднесення нефінансових активів до різних синтетичних груп дещо ускладнена і потребує алгоритмізації на первинному етапі життєвого циклу цих активів, оскільки оцінка кожної синтетичної групи має свої особливості та методи оцінки. Метою статті є дослідження, розгляд та узагальнення особливостей оцінки основних засобів в різних моделях бухгалтерського обліку при здійсненні господарських операцій. Для досягнення поставленої мети були застосовані методи індукції, дедукції, аналізу, систематизації при визнанні, експлуатації та ліквідації основних засобів в Українській бюджетній моделі бухгалтерського обліку.
У статті запропоновано алгоритм визнання основних засобів із класу нефінансових активів, досліджено особливості визнання основних активів та етапи їх життєвого циклу. Обгрунтовано необхідність подальшого теоретичного вивчення оцінки основних засобів на різних стадіях життєвого циклу. Розроблено дієвий алгоритм визнання основних засобів на його первинному етапі життєвого циклу. Виокремлено проблемні питання оцінки на первинному, експлуатаційному і ліквідаційному етапах життєвого циклу основних засобів.
Перспективним для подальшого дослідження постає розробка алгоритмів оцінки основних засобів за різними шляхами надходження на первинному етапі життєвого циклу, а також розробка алгоритмів оцінки основних засобів на експлуатаційному і ліквідаційному етапах враховуючи виокремленні проблемні питання у цій статті.

Ye. Slutskyi

ELABORATION OF AN ALGORITHM RECOGNITION ON THE ORIGINAL STAGE OF A PRIMARY CYCLE STANDARD OF FIXED ASSETS

Summary

With the introduction of a new chart of accounts in the budget enterprises correct classification of non-financial assets to different synthetic groups is a little bit complicated and requires algorithms on the original stage of the life cycle of these assets as synthetic evaluation of each group has its own characteristics and methods of evaluation. The purpose of the article is to review and summarize characteristics evaluation of fixed assets in various accounting models in carrying out business transactions. To achieve this goal the methods of induction, deduction, analysis, systematization in the recognition, operation and liquidation of fixed assets in the Ukrainian budget model of accounting were used.
The author of the article proposes the algorithm of recognition the fixed assets from the class of non-financial assets, recognition of the features of the underlying assets and stages of their life cycle. The necessity of further study theoretical estimation of fixed assets at different stages of the life cycle is stressed in the article. An effective algorithm for recognition of fixed assets at its initial stage of the life cycle is developed there. Some important issues in the primary evaluation, operational and liquidation stages of the life cycle of assets are determined there.
The author sees rather perspective for further study the development of algorithms for evaluation of fixed assets in various ways which flow on the primary stage of the life cycle and development of algorithms for evaluation of fixed assets and operational stages of liquidation given the isolation issues.

№ 3 2017, стор. 106 - 111

Кількість переглядів: 855

Відомості про авторів

Є. В. Слуцький

аспірант кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна

Ye. Slutskyi

Postgraduate student of Accounting and Auditing Department, Odessa National Economic University, Odessa, Ukraine

Як цитувати статтю

Слуцький Є. В. Розробка алгоритму визнання основних засобів при первинній стадії життевого циклу основних засобів. Економіка та держава. 2017. № 3. С. 106–111.

Slutskyi, Ye. (2017), “Elaboration of an algorithm recognition on the original stage of a primary cycle standard of fixed assets”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 106–111.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.