EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ВИЗНАЧНИЙ КРИТЕРІЙ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
І. В. Паризький

Назад

УДК: 338.2

І. В. Паризький

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ВИЗНАЧНИЙ КРИТЕРІЙ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

Узагальнено інформацію щодо рейтингових систем, які використовуються для порівняння інноваційності економік окремих країн. Ідентифіковано місце України в міждержавних порівняннях, зокрема за даними Глобального індексу конкурентоспроможності, та фактори, що його обумовлюють. Проаналізовано вплив макроекономічного середовище, рівня технологічної готовності та розвитку інноваційній на міжнародну конкурентоспроможність країни. Розроблено економіко-математичну модель для оцінки міжнародної конкурентоспроможності країни та визначення факторів, які найбільше впливають на розвиток інноваційного потенціалу економіки України. У результаті моделювання встановлено, що зі зменшенням рівня інфляції та при збільшенні розміру внутрішнього ринку Україні, її конкурентоспроможність зросте. Це доводить той факт, що конкурентні фактори України не вважаються прогресивними, або такими, що можуть забезпечити довгостроковий економічний ефект.

I. Paryzhskyy

COMPETITIVENESS OF NATIONAL ECONOMY AS AN OUTSTANDING INNOVATION AND TECHNOLOGY CRITERIA OF UKRAINE ECONOMY

Summary

Information about the rating systems, which used for comparing innovation economies of individual countries, is overviewed. The place of Ukraine in cross-country comparisons, in particular, according to the Global Competitiveness Index, and the factors it conditional are identified. The influence of the macroeconomic environment, the level of technological readiness and innovation in the development of the country's international competitiveness are analyzed. The economic and mathematical model to assess the country's international competitiveness and to identify the factors that most influence on the development of the innovation potential of Ukrainian economy is developed. As a result of the simulation were found that a decrease in the rate of inflation and increase in Ukraine's domestic market size will increase the country's competitiveness. This proves the fact, that Ukraine competitive factors are not considered progressive, or those that can provide long-term economic benefit.

№ 3 2017, стор. 47 - 50

Кількість переглядів: 1042

Відомості про авторів

І. В. Паризький

к. ю. н., доцент кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права, Національна академія управління

I. Paryzhskyy

candidate of juridical sciences, associate professor of the department criminal law, criminology, and hrazhdanskoho hozyaystvennoho rights, National Academy of Management

Як цитувати статтю

Паризький І. В. Конкурентоспроможність національної економіки як визначний критерій інноваційно-технологічного розвитку економіки України. Економіка та держава. 2017. № 3. С. 47–50.

Paryzhskyy, I. (2017), “Competitiveness of national economy as an outstanding innovation and technology criteria of Ukraine economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 47–50.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.