EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗЕМЕЛЬНА СКЛАДОВА НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ПІДХІД
О. В. Назаренко

Назад

УДК: 338.432:657.421.1

О. В. Назаренко

ЗЕМЕЛЬНА СКЛАДОВА НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ПІДХІД

Анотація

У сучасних турбулентних умовах розвитку економіки важливого значення набуває питання включення земельної складової до балансової вартості необоротних активів сучасного аграрного підприємства для прийняття ефективних управлінських рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності. До найбільш поширених облікових концепцій, які зумовили придбання бухгалтерським балансом його особливостей відносяться: англо-американська та континентальна.
Досліджено міжнародний досвід організації ведення обліку та відображення у фінансовій звітності необоротних активів, їх визнання, класифікацію та порівняння з національним як складову процесу управління. Це дало змогу запропонувати більш обгрунтований в сучасних умовах підхід щодо визначення та групування необоротних активів аграрного підприємства, через відображення в фінансовій звітності вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення (права їх використання) як складової власного капіталу аграрного підприємства.

O. Nazarenko

LAND COMPONENT OF CAPITAL FACILITIES OF AGRARIAN ENTERPRISE: DOMESTIC AND FOREIGN APPROACH

Summary

Land component as a part of balance value of capital facilities of the modern agricultural enterprise takes special significance according to the current turbulent conditions of economic development especially in taking effective management decisions; preparing of full, truthful information about state and results of activity. The most wide-spread accounting concepts that led to the acquisition of the balance of its features include British-American and continental.
The international experience of organization of accounting and reflection in the financial statements non-current assets, their recognition, classification and comparison with national, as part of the management process are explored. This gave the opportunity to offer more grounded in modern conditions the approach regarding the definition and grouping of fixed assets of agricultural enterprises through the accounting value of agricultural land (right of use) as a component of equity capital of agrarian enterprises.

№ 3 2017, стор. 43 - 46

Кількість переглядів: 783

Відомості про авторів

О. В. Назаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

O. Nazarenko

Ph.D., associate professor, associate professor of Department of Economic control and audit, Sumy National Agrarian University, Sumy

Як цитувати статтю

Назаренко О. В. Земельна складова необоротних активів аграрного підприємства: вітчизняний та зарубіжний підхід. Економіка та держава. 2017. № 3. С. 43–46.

Nazarenko, O. (2017), “Land component of capital facilities of agrarian enterprise: domestic and foreign approach”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 43–46.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.