EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОРСЬКА ДЕРЖАВА ТА МОРСЬКА ПОЛІТИКА
К. В. Степанова, В. М. Степанов

Назад

УДК: 387.1 (075.8)

К. В. Степанова, В. М. Степанов

МОРСЬКА ДЕРЖАВА ТА МОРСЬКА ПОЛІТИКА

Анотація

У статті обговорюється поняття "морська держава". Морська держава визначається на основі використання положень параметричної загальної теорії систем (ПЗТС) за А. І. Уйомовим, що дозволяє описати будь-яку систему за допомогою мови тернарного опису, основу якого складають системоутворюючі категорії — "річ" (субстрат системи), "властивості" (атрибутивний концепт системи) і "відношення" (реляційний концепт системи).
Морська держава визначається як держава, яка задовольняє триєдності наступних концептів, що забезпечують синергетичний ефект: морські активи (розглядається з позиції ПЗТС як субстрат системи); властивості морських активів, що сприяють активізації морської діяльності (розглядаються з позиції ПЗТС як атрибутивний концепт); відносини, в яких ці властивості проявляються, тобто реалізується активна морська політика (розглядається з позиції ПЗТС як реляційний концепт).
В статті також робиться огляд сучасної морської політики окремих країн. Розглянуто морський потенціал України та морська політика України як важлива умова реалізації національних інтересів.

K. Stepanova, V. Stepanov

MARITIME STATE AND MARITIME POLICY

Summary

The paper discusses the concept of "maritime state". The maritime state is determined on the basis of parametric general theory of systems (PGTS) of A. I. Uyomov. This theory describes any system using language of ternary description, which is based on the system-building categories — "thing" (substrate of the system) "properties "(attributive concept of the system) and "relations" (relational concept of the system).
A state is defined as a maritime state if it meets the next criteria: maritime assets (considered from the perspectives of parametric general theory of systems as a substrate of the system); properties of maritime assets that contribute to maritime activities (considered according PGTS as an attributive concept); relations in which these properties appear, this means active maritime policy (considered according PGTS as a relational concept).
The paper identifies the results of maritime policy of particular countries. Ukraine has maritime assets and has all preconditions to develop as a maritime state. The paper discusses also maritime policy of Ukraine as an important factor of national interests' protection.

№ 3 2017, стор. 21 - 24

Кількість переглядів: 1110

Відомості про авторів

К. В. Степанова

к. е. н, доцент, Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса

K. Stepanova

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor International Humanitarian University, Odessa


В. М. Степанов

д. е. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса

V. Stepanov

Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher Institute of Market Problems and Economic and Ecological Research NAS of Ukraine, Odessa

Як цитувати статтю

Степанова К. В., Степанов В. М. Морська держава та морська політика. Економіка та держава. 2017. № 3. С. 21–24.

Stepanova, K. and Stepanov, V. (2017), “Maritime state and maritime policy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 21–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.