EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. О. Мясников

Назад

УДК: 621:338.24:330.341.1

В. О. Мясников

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті проаналізовано тенденції формування інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств у сучасних умовах господарювання. Зроблено акцент на прямому зв'язку між результативністю їх інноваційної діяльності та використанням сучасних ефективних методів управління, до яких віднесено адаптивне. Виконано аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств у регіональному розрізі. Показано динаміку фінансування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств за джерелами. Доведено необхідність прискорення темпів інноваційного розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств та зростання рівня їх інноваційного потенціалу у напрямі створення передумов для виходу національної економіки з кризового стану. Визначено проблеми формування інноваційного потенціалу вітчизняних машинобудівних підприємств та наведено шляхи їх вирішення з метою забезпечення високого рівня їх конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринку в умовах динамічних змін світової економіки.

V. Miasnykov

STATE AND PROSPECTS OF INNOVATIVE POTENTIAL OF ENGINEERING COMPANIES

Summary

The article analyzes the forming tendencies of the innovation potential of the machine-building enterprises in the modern economic conditions. The special focus would be on the direct connection be-tween their innovation effectiveness and the use of the modern efficient management methods into which is the adaptive. It is analysed the industrial enterprises innovative activity in the regional context. It is shown the financing dynamics of the innovative activity of the machine-building enterprises by the sources. It is proved the necessity accelerating of the innovation development pace of the domestic ma-chine-building enterprises and their innovation potential level increasing in the direction of the precondi-tions creating for the release of the national economy out of the crisis. It is defined the formation prob-lems of the innovative capacity of the domestic machine-building enterprises and provided the ways of solving them in order to ensure a competitiveness high level in the domestic and foreign markets in terms of the world economy dynamic changes.

№ 2 2017, стор. 81 - 88

Кількість переглядів: 825

Відомості про авторів

В. О. Мясников

здобувач кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків

V. Miasnykov

Applicant at the department of Economic enterprises of urban farming, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

Як цитувати статтю

Мясников В. О. Стан та перспективи розвитку інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств. Економіка та держава. 2017. № 2. С. 81–88.

Miasnykov, V. (2017), “State and prospects of innovative potential of engineering companies”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 81–88.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.