EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ОЦІНКИ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Н. О. Піскунова

Назад

УДК: 658.14/.15

Н. О. Піскунова

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ОЦІНКИ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

Пошуки удосконалення процесу оцінки та аналізу грошових потоків є постійними. Від рівня дослідженості грошових потоків залежить рівень прибутковості бізнесу у цілому. Особливо актуальною є ця тема у нестабільному ринковому середовищі функціонування вітчизняних підприємств.
У науковій статті було запропоновано удосконалення методичних засад аналізу грошових потоків через призму двох актуальних факторів впливу — ефекту масштабу та волатильності діяльності суб'єктів господарювання.
Під час дослідження використано такі загальнонаукові методи пізнання, як абстрагування, аналіз, синтез, групування, порівняння, узагальнення, систематизація тощо.

N. Piskunova

IMPROVING METHODICAL PRINCIPLES ESTIMATING CASH FLOWS COMPANIES

Summary

The search for improvement process of assessment and analysis of cash flow is constant. From management of cash flows depends the business profitability in general. Particularly relevant is this topic in an unstable market environment functioning domestic enterprises.
In the scientific article was proposed improving the methodological principles analysis of cash flows from two actual impacts — scale effect and volatility.
During the study was used the following scientific methods of cognition as abstraction, analysis, synthesis, grouping, comparison, generalization, ordering.

№ 2 2017, стор. 77 - 80

Кількість переглядів: 756

Відомості про авторів

Н. О. Піскунова

аспірант кафедри фінансів, Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, м. Дніпро

N. Piskunova

graduate student of chair of finance, Dnipropetrovsk national university Oles Honchar, Dnipro

Як цитувати статтю

Піскунова Н. О. Удосконалення методичних засад оцінки грошових потоків суб'єктів господарювання . Економіка та держава. 2017. № 2. С. 77–80.

Piskunova, N. (2017), “Improving methodical principles estimating cash flows companies”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 77–80.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.