EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ІНДИКАТОРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
О. Ю. Чуріканова, К. А. Загорулько

Назад

УДК: 332.01:332.021

О. Ю. Чуріканова, К. А. Загорулько

АНАЛІЗ ІНДИКАТОРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті проведено аналіз вітчизняних наукових праць та проектів розвитку сталості в містах та регіонах. Наведено стислий аналіз систем індикаторів для моделювання, оцінки сталого розвитку міст і регіонів на прикладі міст Києва, Харкова, Миколаєва, Донецька, також Донецького, Харківського, Рівненського та Івано-Франківського регіонів. Аналіз різних підходів до оцінки соціальної, економічної та екологічної компонент наведений. Було представлено індикатори та підходи щодо прогнозування основних показників розвитку області з використанням статистичних даних, на основі яких і вироблено стратегічні цілі та пріоритети. Розрахунок інтегрального показника на основі методу таксономії та інших з метою визначення сталості розвитку регіонів було розглянуто. Методики розрахунку рівня економічної безпеки України як компоненти індикатора сталого розвитку, індикатори промислової та сільськогосподарської сфери, нематеріальної сфери, транспортної інфраструктури, малого бізнесу, споживчого ринку, заборгованості та інших, виходячи із наявної статистичної бази за регіонами України, були перераховані. Авторами визначено основну низку проблем, пов'язаних із оцінкою сталого розвитку в регіонах та окреслено перспективи подальших наукових досліджень у цьому напрямі.

O. Churikanova, K. Zahorulko

THE ANALYSIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDICATORS

Summary

The brief analysis of national research papers and the sustainability development projects of cities and regions were given. The brief analysis of the systems of indicators for simulation and evaluation of sustainable development of cities and regions, by the example the cities of Kyiv, Kharkiv, Mykolaiv, Donetsk and Donetsk, Kharkiv, Rivne and Ivano-Frankivsk regions were reviewed. Analysis of different approaches to assessing the social, economic and environmental components was listed. There are presented indicators and approaches to forecasting key indicators of the region on the basis of statistical data on the basis of which developed strategic goals and priorities. The calculation of the integral indicator, on the basis of taxonomy method and other, to determine the sustainability of the regions was examined. The method of calculating the level of economic security of Ukraine, as components of sustainable development indicators, indicators of industrial and agricultural areas, the intangible sector, transport infrastructure, small business, consumer market and other debt on the basis of available statistical base for the regions of Ukraine were listed. The authors identified some of the basic problems related to the evaluation of sustainable development in the regions and outlined the prospects for further research in this area.

№ 2 2017, стор. 56 - 60

Кількість переглядів: 813

Відомості про авторів

О. Ю. Чуріканова

к. е. н., доцент кафедри електронної економіки та економічної кібернетики, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"

O. Churikanova

PhD, Associate Professor, Department of Economic Cybernetics and Information Technologies State Universities "National Mining University"


К. А. Загорулько

аспірант, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"

K. Zahorulko

graduate student, State Universities "National Mining University"

Як цитувати статтю

Чуріканова О. Ю., Загорулько К. А. Аналіз індикаторів сталого розвитку. Економіка та держава. 2017. № 2. С. 56–60.

Churikanova, O. and Zahorulko, K. (2017), “The analysis of sustainable development indicators”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 56–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.