EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ДОМІНАНТНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПОНЕНТ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО ІНТЕРЕСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ РОЗВИТКУ
К. О. Бояринова

Назад

УДК: 65.011:330.341

К. О. Бояринова

ВИЗНАЧЕННЯ ДОМІНАНТНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПОНЕНТ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО ІНТЕРЕСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ РОЗВИТКУ

Анотація

Статтю присвячено визначенню домінантних функціональних компонент внутрішнього середовища підприємства машинобудування в задоволенні економічного інтересу функціонування в інноваційно орієнтованому розвитку. Сформовано методично-розрахунковий апарат для визначення рівня економічної сили функціональних осередків та рівня економічної віддачі. На основі інструментарію побудови та аналізу регресійних дерев, встановлено індикатори важливості для виробничої, управлінської та фінансово-інвестиційної складових економічної віддачі як відображення рівня задоволення економічного інтересу підприємства. Виявлено, що для зміни економічної віддачі за виробничою складовою важливішим є розвиток управлінського функціонального осередку, а також виробничої середовищної системи на фазисі інноваційного відтворення; для управлінської складової — динаміка фінансово-інвестиційної спроможності; для фінансово-інвестиційної складової — результати функціонування виробничої середовищної системи у фазисі забезпечення, розширеного та інноваційного відтворення, управлінської у фазисі відтворення.

К. Boiarynova

DETERMINATION OF DOMINANT FUNCTIONAL COMPONENTS OF MACHINE BUILDING ENTERPRISES INTERNAL ENVIRONMENT TO ENSURE THE ECONOMIC INTEREST OF FUNCTIONING IN INNOVATION-ORIENTED DEVELOPMENT

Summary

The article devoted to determination of dominant functional components of machine building enterprises internal environment to ensure the economic interest of functioning in innovation-oriented development. There was formed methodically calculating base in terms of determining the level of economic strength of functional centers and the level of economic return.Based on construction tools and regression trees analysis, there were found indicators of importance for the production, management and financial-investment components of the economic return, as a reflection of satisfaction level of the enterprise economic interest. The author found that for changing economic return from production component more important is the development of functional management center and production environmental system's on innovation reproduction fazis; for management component — the dynamics of financial-investment capacity; for financial-investment component — the results of operation of the production environmental system in fazis of provision, advanced and innovation, management in reproduction fazis.

№ 2 2017, стор. 37 - 42

Кількість переглядів: 821

Відомості про авторів

К. О. Бояринова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

К. Boiarynova

PhD. (Economics), Associate Professor, Assistant Professor of the Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

Як цитувати статтю

Бояринова К. О. Визначення домінантних функціональних компонент внутрішнього середовища підприємства машинобудування в забезпеченні економічного інтересу функціонування в інноваційно орієнтованому розвитку. Економіка та держава. 2017. № 2. С. 37–42.

Boiarynova, К. (2017), “Determination of dominant functional components of machine building enterprises internal environment to ensure the economic interest of functioning in innovation-oriented development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 37–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.