EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. Є. Андрющенко

Назад

УДК: 658:65.011.2

І. Є. Андрющенко

ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті проведено дослідження аспектів щодо оцінювання та прогнозування життєздатності промислового підприємства. На цій основі запропоновано методологічний підхід до практичної реалізації оцінювання життєздатності промислового підприємства згідно концепції життєздатності соціально-економічних систем, яка являє собою функції оцінок її стійкості, надійності, живучості та вмотивованості, та прогнозування її рівня шляхом застосування сценарного моделювання, в основу якого покладено результати трендового аналізу. Визначивши та проаналізувавши параметри життєздатності промислового підприємства, визначено її інтегральний показник, побудовано три ймовірні сценарії подальшого розвитку його рівня. Оптимістичний сценарій визначається як економетрична модель, яка максимізує значення рівня життєздатності у наступних періодах, песимістичний — навпаки, а за реальним сценарієм функція формує траєкторію між песимістичним та оптимістичним сценаріями.

I. Andryushchenko

LEVEL OF VIABILITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES FORECASTING

Summary

The article investigated aspects of assessment and forecasting of industrial enterprise viability. On this basis, it suggested methodological approach to the practical implementation of the evaluation of the viability of an industrial enterprise in accordance with the concept of the viability of the social and economic systems, which is a function of evaluations of its stability, reliability, vitality and motivation, and predict its level through the use of scenario modeling, which is based on the results of the trend laid analysis. Identify and analyze the parameters of the viability of an industrial enterprise determined by the level of its integral indicator, three possible scenarios of further development of the level of built. The optimistic scenario is defined as an econometric model that maximizes the value of the level of viability in future periods, pessimistic — on the contrary, and in the real scenario function generates a path between the pessimistic and optimistic scenarios.

№ 2 2017, стор. 28 - 31

Кількість переглядів: 752

Відомості про авторів

І. Є. Андрющенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна

I. Andryushchenko

PhD, associate professor, assistant professor Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

Як цитувати статтю

Андрющенко І. Є. Прогнозування рівня життєздатності промислових підприємств. Економіка та держава. 2017. № 2. С. 28–31.

Andryushchenko, I. (2017), “Level of viability of industrial enterprises forecasting”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 28–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.