EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ
В. М. Швайдак

Назад

УДК: 336.77.067.22

В. М. Швайдак

МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан та визначено фактори і резерви нарощування банківського інвестиційного кредитування в Україні. Виявлено негативні тенденції щодо формування інвестиційних кредитних портфелів банків, згортання банківського кредитування реального сектору економіки, пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та малого бізнесу.
З'ясовано, що суттєвий вплив на динаміку і структуру інвестиційних кредитів, що надаються міжнародними, зарубіжними та вітчизняними банками, спричиняє макроекономічна регуляторна політика. Автором виділено дві групи інструментів макроекономічного регулювання банківського інвестиційного кредитування за напрямами впливу — загальні та спеціальні. До загальних інструментів макроекономічного регулювання віднесено інструменти грошово-кредитної політики, що впливають на процеси інвестиційного кредитування через інституціоналізацію фінансового ринку, грошову пропозицію, облікову ставку, нормативи обов'язкового резервування, операції на валютному ринку та операції з облігаціями внутрішньої державної позики. Спеціальні інструменти макроекономічного регулювання банківського інвестиційного кредитування включають правове супроводження кредитної діяльності банків, податкові преференції, встановлення пільгових відсоткових ставок, відшкодування державою ставок по кредитах для пріоритетних секторів економіки, співфінансування інвестиційних проектів на засадах державно-приватного партнерства. Констатовано, що прийняття державно-управлінських рішень в інвестиційно-кредитній сфері щодо реалізації інструментів макроекономічного регулювання містить обмеження, встановлені вимогами МВФ та міжнародними правилами з банківського нагляду та регулювання.
Авторські пропозиції щодо макроекономічного регулювання банківського інвестиційного кредитування полягають у наступному. Основною передумовою залучення заощаджень домогосподарств, фінансово-промислових груп, іноземних суб'єктів господарювання на інвестиційні цілі є запровадження дієвого механізму захисту приватних фінансів у банківській системі України. Потребує впровадження механізм цільового випуску облігацій внутрішньої державної позики під пріоритетні інвестиційні проекти та встановлення державних преференцій щодо інвестиційного кредитування бізнесу. Активізація інвестиційної активності можлива за умови проведення експансивної монетарної політики, що полягає у розширенні грошової пропозиції, поступового зниження облікової ставки з комплементарним застосуванням немонетарного механізму протидії інфляційним процесам. Це дозволить розширити доступ бізнесу до кредитних інвестиційних ресурсів за прийнятними умовами і відсотковими ставками.

V. Shvaidak

MACROECONOMIC REGULATION OF BANK INVESTMENT LENDING

Summary

The article studies current situation and defines the factors and reserves to increase bank investment lending in Ukraine. Negative tendencies were found in the formation of banks' investment credit portfolios, curtailing of bank lending to the real economy, priority areas of innovation activities and SMEs.
It was also found that macroeconomic regulation policies have a significant impact on the dynamics and structure of investment loans provided by international, foreign and domestic banks. The author has identified two groups of instruments of bank investment lending macroeconomic regulation based on their areas of influence — general and special. General macroeconomic regulation instruments include instruments of monetary policy impacting the processes of investment lending through the institutionalization of financial market, money supply, discount rates, reserve requirements, operations in the foreign exchange market and government bonds. Special instruments of macroeconomic regulation of bank investment lending include legal support for bank lending activities, tax benefits, preferential interest rates, compensating loan interest rates for priority sectors by the government, co-financing of investment projects based on public-private partnerships. The article states that adoption of state administrative decisions in investing and lending in respect to the implementation of macroeconomic regulation instruments is restricted by IMF requirements and the requirements of international guidelines on banking regulation and supervision.
The author's offers for macroeconomic regulation of bank investment lending are as follows. The basic premise of savings attracting of households, financial and industrial groups and foreign entities for investment purposes is to introduce an effective mechanism of private finance protection within the Ukrainian banking system. It is necessary to implement a mechanism for target issue of government bonds for priority investment projects, as well as to establish government's benefits for business investment lending. Enhancing of investment activity will be possible in case of expansionary monetary policy aimed at the increasing of money supply and gradual reduction of discount rate with the complementary use of non-monetary methods of controlling inflation. This will help to increase access of businesses to credit investment resources under reasonable terms and at appropriate interest rates.

№ 1 2017, стор. 72 - 75

Кількість переглядів: 946

Відомості про авторів

В. М. Швайдак

аспірант, ВНЗ "Національна академія управління", м. Київ

V. Shvaidak

PhD student, Kyiv higher educational establishment "National Academy of Management"

Як цитувати статтю

Швайдак В. М. Макроекономічне регулювання банківського інвестиційного кредитування. Економіка та держава. 2017. № 1. С. 72–75.

Shvaidak, V. (2017), “Macroeconomic regulation of bank investment lending”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 72–75.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.