EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ
О. М. Грибіненко

Назад

УДК: 622.272.8: 658.011.4

О. М. Грибіненко

ПРИНЦИПИ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ

Анотація

У статті визначено троїстий характер шахти як технологічної, економічної системи і об'єкта приватизації. Запропоноване визначення приватизаційного паспорту вугільного підприємства на принципах поєднання технологічних факторів, економічного потенціалу і ступеня забезпеченості запасами. Доведено, що паспортизація шахт вкрай важлива для виявлення виробничих резервів. Використовуючи параметри паспорта стає можливим встановлення обсягів інвестицій, що забезпечує заданий рівень економічного потенціалу шахти. Створення такого регулюючого механізму дасть можливість порівняти шахти за основними параметрами і оцінити внесок кожного ресурсу в мінімізацію витрат на виробництво. Рівень приватизаційного паспорта дозволить інвестору приймати рішення по об'єктах фінансування з метою усунення невідповідності технологічної схеми шахти і інновацій, нераціональному використанні виробничих ресурсів в процесі видобутку вугілля.

O. Gribinenko

PRINCIPLES OF PASSPORT OF COAL MINES

Summary

In the article it is described the triple nature of the mine as technological, economic system and the object of privatization. The proposed definition passport privatization of coal is on the principles of combining technological factors, economic potential and the extent of coverage. It is proved that certification of mines is essential to identify production reserves. By using parameters of the passport it is possible to establish the amount of investment that provides a given level of economic potential of the mine. The creation of such a regulatory mechanism will enable the mine to compare the main parameters and assess the contribution of each resource in minimizing production costs. The level of privatization of the passport will allow investors to make decisions on the funding facilities in order to eliminate inconsistencies of the technological scheme of mine and innovation, as well as the inefficient use of inputs in the production of coal.n the article it is described the triple nature of the mine as technological, economic system and the object of privatization. The proposed definition passport privatization of coal is on the principles of combining technological factors, economic potential and the extent of coverage. It is proved that certification of mines is essential to identify production reserves. By using parameters of the passport it is possible to establish the amount of investment that provides a given level of economic potential of the mine. The creation of such a regulatory mechanism will enable the mine to compare the main parameters and assess the contribution of each resource in minimizing production costs. The level of privatization of the passport will allow investors to make decisions on the funding facilities in order to eliminate inconsistencies of the technological scheme of mine and innovation, as well as the inefficient use of inputs in the production of coal.

№ 1 2017, стор. 69 - 71

Кількість переглядів: 698

Відомості про авторів

О. М. Грибіненко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", м. Дніпро

O. Gribinenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic of Enterprises, State Higher Educational Establishment "National Mining University", Dnipro

Як цитувати статтю

Грибіненко О. М. Принципи паспортизації вугільних шахт. Економіка та держава. 2017. № 1. С. 69–71.

Gribinenko, O. (2017), “Principles of passport of coal mines”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 69–71.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.