EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
М. В. Тарасюк, О. В. Малярчук

Назад

УДК: 336

М. В. Тарасюк, О. В. Малярчук

СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація

У статті розглянуто сучасні тенденції фінансового забезпечення в Україні розбудови економіки та суспільного життя, заснованого на знаннях, реалізації інтелектуального, людського і природного потенціалу країни. Зокрема виділено макроекономічні фактори впливу на реалізацію інноваційної політики, державні стратегічні цілі та їх фінансову підтримку в порівнянні з іноземними державами. Проаналізовано динаміку фінансування наукової та науково-технічної діяльності за джерелами. У структурі такого фінансування в Україні протягом всього періоду дослідження спостерігається підвищення питомої ваги власних коштів, інших джерел та відповідно зменшення питомої ваги коштів державного бюджету, вітчизняних та іноземних замовників, що знайшло відображення у негативній динаміці обсягів реалізованої інноваційної продукції. Визначено основні фактори, що вплинули на рейтингове місце України за індексом конкурентоспроможності наданого у звіті Всесвітнього економічного форуму.

M. Tarasyuk, O. Maliarchuk

MODERN INNOVATION POLICY IN UKRAINE: IMPLEMENTATION AND FINANCING

Summary

The article discusses the current trends of financial support for Ukraine's economy and society development based on knowledge, implementation of intellectual, human and natural potential of the country. In particular, the article highlights the impact of macroeconomic factors on the implementation of innovation policy, state strategic objectives and their financial support in comparison with foreign countries. The dynamics of science financing were analyzed in dependence of their sources. In the structure of the described financing we observed the following: increase in the proportion of own funds and other sources and accordingly decrease in the share of the state budget, domestic and foreign customers. This trend reflected in the negative dynamics of the volume of innovative product sales during the whole period of study. The main factors influencing the Ukraine's rating position in the competitiveness index provided by the World Economic Forum were defined.

№ 1 2017, стор. 19 - 24

Кількість переглядів: 830

Відомості про авторів

М. В. Тарасюк

д. е. н., професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

M. Tarasyuk

Professor of the Department of Finance of Kyiv National University of Trade and Economics


О. В. Малярчук

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

O. Maliarchuk

graduate student of the Department of Finance, of Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Тарасюк М. В., Малярчук О. В. Сучасний стан реалізації інноваційної політики України та її фінансове забезпечення. Економіка та держава. 2017. № 1. С. 19–24.

Tarasyuk, M. and Maliarchuk, O. (2017), “Modern innovation policy in Ukraine: implementation and financing”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 19–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.