EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
О. В. Лебеденко

Назад

УДК: 331.522.4:631.11:330.31

О. В. Лебеденко

ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Розглянуто фази відтворення трудоресурсного потенціалу. Досліджено динаміку чисельності наявного населення у сільській місцевості та природного руху сільського населення в Україні. Визначено причини депопуляційних процесів у сільській місцевості. Наведено динаміку середньорічної кількості працівників аграрних підприємств в Україні, вказано причини скорочення чисельності працівників аграрних підприємств в останні десятиріччя. Розглянуто специфічні особливості праці в аграрних підприємствах. Досліджено показники продуктивності праці в аграрних підприємствах. Проаналізовано показники середньомісячної заробітної плати працівників за видами економічної діяльності в Україні. Досліджено рівень забезпеченості сільських населених пунктів України об'єктами соціальної сфери. Обгрунтовано комплекс заходів щодо поліпшення умов праці у сільському господарстві. Виокремлено складові концептуальних засад для забезпечення ефективності відтворення трудових ресурсів аграрного сектору економіки.

O. Lebedenko

REPRODUCTION OF LABOR RESOURCES IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

Considered phase of labor resource reproduction. The dynamics of the number of present population in rural areas and the natural movement of the rural population in Ukraine. The reasons depopulation processes in rural areas. An annual average number of employees of agricultural enterprises in Ukraine, the reason for reducing the number of employees of agricultural enterprises in the last decade. Consider specific features of labor in agricultural enterprises. Studied productivity of labor in agricultural enterprises. Performance analysis of average wages of employees by economic activities in Ukraine. The level of security villages Ukraine social facilities. Grounded set of measures to improve working conditions in agriculture. There are components of the conceptual foundations for the efficiency of reproduction of labor agricultural sector.

№ 12 2016, стор. 51 - 54

Кількість переглядів: 799

Відомості про авторів

О. В. Лебеденко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

O. Lebedenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

Як цитувати статтю

Лебеденко О. В. Відтворення трудових ресурсів в аграрних підприємствах. Економіка та держава. 2016. № 12. С. 51–54.

Lebedenko, O. (2016), “Reproduction of labor resources in the agricultural enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 51–54.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.