EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ХОЛІСТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Х. А. Снігур

Назад

УДК: 331.108

Х. А. Снігур

ХОЛІСТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Анотація

У статті розглянуто комплексний підхід до управління трудовими ресурсами організації в сучасних реаліях інноваційного бізнес-середовища. Доведено, що в умовах розвитку високотехнологічної економіки та швидкого старіння професійних знань і навичок найважливішою конкурентною перевагою організацій стає людський ресурс у вигляді висококваліфікованого, мотивованого персоналу і професійного менеджменту. Основними цілями організації, яка функціонує на умовах інноваційного розвитку є впровадження нововведень у соціальній сфері спрямованих на: системне вирішення соціальних проблем організації; забезпечення стійкої діяльності фірми в умовах нестабільності і ризику; поліпшення організаційної культури компанії; підвищення якості трудової діяльності працівників через вдосконалення управлінського механізму; вдосконалення системи корпоративної комунікації в організації та механізму взаємодії з зовнішнім середовищем; зростання рівня соціальної відповідальності працівників тощо. Запропоновано холістичну модель управління персоналом організації, яка є системою теоретико-методологічних поглядів розуміння і визначення сутності, змісту, цілей, завдань, критеріїв, принципів і методів управління персоналом, а також організаційно-практичних підходів до формування механізму її реалізації в сучасних умовах функціонування підприємства. Доведено, що розробка і впровадження системи холістичного управління на підприємстві є досить складним процесом, однак логічне структурування етапів і їх коректна деталізація дозволяє врахувати особливості кожного бізнес-процесу, що відбувається в межах компанії, розробивши систему ключових показників ефективності.

K. Snigur

HOLISTIC MODEL OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Summary

In the article integrated the approach to the management of human resources in the current realities of innovative business environment. It is proved that in the development of high-tech economy and the rapid aging of the professional knowledge and skills essential competitive advantage for organizations is the human resource in the form of highly qualified, motivated staff and professional management. The main objectives of the organization that operates under the terms of the innovation is innovation in the social sector aimed at: a systemic solution of social problems; ensuring sustainable activities of the company in terms of volatility and risk; improving organizational culture; improving the quality of employment of workers by improving management mechanism; improvement of corporate communication in the organization and mechanism of interaction with the environment; increase of social responsibility workers. A holistic model HR organization that is a system of theoretical and methodological views understanding and definition of the nature, content, goals, objectives, criteria, principles and methods of personnel management and organizational practices to the formation mechanism of its realization in modern conditions of the enterprise . It is proved that the development and implementation of holistic management of the enterprise is a difficult process, but logical structuring phases and their correct specification to take account of the characteristics of each business process that takes place within the company, developed a system of key performance indicators.

№ 12 2016, стор. 47 - 50

Кількість переглядів: 1027

Відомості про авторів

Х. А. Снігур

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету

K. Snigur

PhD, Ternopil national economic university

Як цитувати статтю

Снігур Х. А. Холістична модель управління персоналом. Економіка та держава. 2016. № 12. С. 47–50.

Snigur, K. (2016), “Holistic model of human resources management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 47–50.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.