EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТОВАРОПРОСУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
Б. М. Марков

Назад

УДК: 330.8:330.341

Б. М. Марков

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТОВАРОПРОСУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

Анотація

Визначено, що товаропросування продовольчих товарів є складною просторово-економічною системою, яка складається з численних елементів і взаємозв'язків між ними, вивчення цього ринку потребує всебічного аналізу різноманітних факторів, що визначають його формування і функціонування, а також виявлення особливостей ринкових взаємодій між ними.
До основних чинників, які формують товаропросування продовольчих товарів віднесено цінову політику, ринкову кон'юнктуру, інфраструктуру ринку, попит і пропозицію продовольчих товарів, інституційне забезпечення, бюджетні обмеження споживачів і фактори циклічного та економічного росту.
На основі аналізу даних факторів було визначено основні особливості підвищення ефективності роздрібної торгівлі з метою товаропросування продовольчих товарів, зокрема велика кількість учасників цього ринку, значний вплив інфраструктури, наявність диспаритету цін, взаємозв'язок кон'юнктури продовольчого ринку з динамікою розвитку світових ринків, розвиненість конкуренції. Систематизовано основні чинники, які впливають та розвиток роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Зроблено висновок про те, що розвиток роздрібної торгівлі продовольчими товарами в Україні здійснюється під впливом як ринкового саморегулювання, так і з урахуванням державного регулювання.

B. Markov

FACTORS OF INFLUENCING ON FOODSTUFF SALES PROMOTIONAL MERCHANDISING FORMATION AND DEVELOPMENT

Summary

It has been determined that foodstuff sales promotional merchandising is a complex spatial and economic system that consists of many elements and relationships between them. The research of this market needs a comprehensive analysis of various factors that determine the formation and functioning, as well as identifying the peculiarities of market interactions between them.
The main factors that shape foodstuff sales promotional merchandising include pricing policy, market conditions, market infrastructure, the demand and supply of food products, institutional support, and budgetary constraints of consumers and factors of cyclical and economic growth.
Based on analysis of these factors it has been determined the basic features of the retail trade efficiency improving with the aim of foodstuff sales promotional merchandising, including a large number of participants of the market, a significant infrastructure impact, disparity in prices availability, interconnection of food market situation with the dynamics of global markets, development of competition.
It has been systematized the main factors affecting development and the retail food trade. It has been concluded that the development of retail trade of food products in Ukraine is under the influence of market self-regulation as well as on the basis of state regulation.

№ 12 2016, стор. 34 - 38

Кількість переглядів: 2623

Відомості про авторів

Б. М. Марков

к. е. н., докторант Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

B. Markov

PhD in Economics, Alfred Nobel University in Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Марков Б. М. Фактори впливу на формування та розвиток товаропросування продовольчих товарів. Економіка та держава. 2016. № 12. С. 34–38.

Markov, B. (2016), “Factors of influencing on foodstuff sales promotional merchandising formation and development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 34–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.