EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ
Б. М. Криворук

Назад

УДК: 336.76:332.025:338.43.01/02.075.8

Б. М. Криворук

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

Анотація

Агропродовольчий сектор України має потужний потенціал розвитку у світовому масштабі, проте наявність потенціалу ще не означає його автоматичної реалізації, а загострення кризових явищ у галузі вимагають розроблення дієвої аграрної політики на основі механізму ефективної державної підтримки галузі.
Удосконалення напрямів і механізмів державної фінансової підтримки повинно передбачати розподіл наявних бюджетних ресурсів підтримки відповідно до основних стратегічних завдань галузі за такими напрямами: формування ринкової інфраструктури та стимулювання попиту на сільськогосподарську продукцію; здійснення прямих бюджетних виплат товаровиробникам у порядку та обсягах, що не суперечать взятим зобов'язанням перед СОТ; забезпечення розвитку сільських територій, збереження навколишнього природного середовища.
Державне регулювання агропродовольчого ринку здійснюється в усіх державах з метою гарантування продовольчої безпеки, забезпечення стабільності на продовольчому ринку, підтримки сільського господарства. Основним інструментом державного впливу, для виконання зазначених завдань є створення державних продовольчих запасів шляхом здійснення державних закупівель.
На основі проведених досліджень з метою підтримки малого бізнесу, в тому числі фермерських господарств, і створення конкурентного середовища при проведенні державних закупівель сільськогосподарської продукції та продовольства нами визначено доцільність таких заходів: розширення сфери доступу суб'єктів малого підприємництва до цієї категорії поставок (створення умов для залучення малого бізнесу); поширення квотування для фермерських господарств на рівень субконтрактів; забезпечення участі фермерських господарств у конкурсах на поставку сільгосппродукції і продовольства для державних потреб комерційними (консорціуми) і некомерційними об'єднаннями (асоціації, спілки).

B. Krivorukov

STATE SUPPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND FOOD: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES

Summary

The agro-food sector of Ukraine has a high development potential on a global scale, however, the potential does not mean its automatic implementation, and aggravation of crisis phenomena in the industry require the development of effective agricultural policy on the basis of mechanism of effective state support for the industry.
Improvement of directions and mechanisms of state financial support must provide for the allocation of available budget support resources according to the key strategic objectives of the industry in the following directions: the formation of the market infrastructure and stimulating demand for agricultural products; implementation of the direct budget payments to producers in the manner and amounts that are not contrary to its WTO commitments; and ensuring the development of rural areas, conservation of the natural environment.
State regulation of agrifood market is carried out in all countries to guarantee food security, ensure stability in the food market, the support of agriculture. The main instrument of state influence to accomplish these tasks is the creation of state food reserves through public procurement.
On the basis of studies with the aim of supporting small businesses, including farms, and the creation of a competitive environment when conducting state procurement of agricultural products and foodstuffs, we have determined the feasibility of such measures: expansion of access of subjects of small business to this category of supply (creation of conditions for attracting small businesses); distribution of quotas for farms at the level of subcontracts; participation of farms in tenders for the supply of agricultural products and foodstuffs for state needs commercial (consortia) and non-profit associations (Association Union).

№ 11 2016, стор. 101 - 104

Кількість переглядів: 1071

Відомості про авторів

Б. М. Криворук

здобувач, Білоцерківський національний аграрний університет

B. Krivorukov

applicant, Bila Tserkva national agrarian University

Як цитувати статтю

Б. М. Криворук Державна підтримка виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії. Економіка та держава. 2016. № 11. С. 101–104.

Krivorukov, B. (2016), “State support of agricultural production and food: international experience and domestic realities”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 101–104.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.