EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
О. Б. Худик

Назад

УДК: 658.15:005.52

О. Б. Худик

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

Анотація

У статті розглянуто проблеми інформаційного забезпечення стратегічного фінансового аналізу як методологічної основи обгрунтування фінансової стратегії. На основі узагальнення наукових підходів до визначення інформаційного забезпечення уточнено його сутність виходячи з потреб аналізу. Встановлено, що релевантність і практичне значення результатів стратегічного фінансового аналізу, якість та корисність управлінських рішень значною мірою залежать від наявності достовірної та своєчасної інформації про внутрішній фінансовий потенціал підприємства та зовнішнє середовище його функціонування. На підгрунті системного підходу теоретично обгрунтовано інформаційну модель стратегічного фінансового аналізу виходячи з поставлених стратегічних цілей, функцій (оціночної, діагностичної, пошукової) і об'єктів аналізу. За результатами здійсненого дослідження визначено види інформації та їх основні джерела для проведення стратегічного фінансового аналізу.

О. Khudyk

THE INFORMATIONAL SUPPORT OF STRATEGIC FINANCIAL ANALYSIS

Summary

The article reviews problems of the strategic financial analysis' informational support. On the basis of the generalization of scientific approaches to determining information support its essence is clarified proceeding from the analysis' requirements. It is established that relevance and practical importance of the strategic financial analysis' results, quality and utility of managerial decisions largely depends on the availability of accurate and timely information about company's internal financial potential and external environment of functioning. According to system approach it is theoretically substantiated the information model of the strategic financial analysis based on the assigned strategic objectives, functions (evaluation, diagnostic, searching) and objects of the analysis. As the result of the research the basic types of information and their main source for the strategic financial analysis are determined.

№ 11 2016, стор. 93 - 97

Кількість переглядів: 703

Відомості про авторів

О. Б. Худик

аспірант кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

О. Khudyk

graduate student of the department of accounting, analysis and audit Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Як цитувати статтю

Худик О. Б. Інформаційне забезпечення стратегічного фінансового аналізу . Економіка та держава. 2016. № 11. С. 93–97.

Khudyk, О. (2016), “The informational support of strategic financial analysis”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 93–97.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.