EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
О. М. Клименко, Н. В. Кальчук

Назад

УДК: 336.1:352

О. М. Клименко, Н. В. Кальчук

СУЧАСНИЙ СТАН ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено формування дохідної частини місцевих бюджетів України. Виявлено, що основним джерелом, за рахунок якого відбувається наповнення місцевого бюджету є податкові надходження. Важливим джерелом доходів місцевих бюджетів є трансферти. В Україні понад 90% усіх бюджетів є дотаційними. З'ясовано, що частка місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті України не перевищує 26%, що засвідчує низький ступінь участі місцевого самоврядування в розв'язанні проблем розвитку регіонів. Проаналізовано рівень податкових надходжень по регіонах України та виявлено, що рівень надходжень у розрахунку на одну особу менше середнього значення по країні спостерігається у 13 регіонах. Удосконалення процесів формування доходів місцевих бюджетів сприятиме підвищенню рівня їх фінансової забезпеченості та зменшенню частки міжбюджетних трансфертів. Головним у розв'язанні проблеми зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування України є бюджетна децентралізація.

O. Klymenko, N. Kalchuk

THE CURRENT STATE REVENUES OF LOCAL UKRAINIAN'S BUDGETS

Summary

The article has explored the formation of revenues of local Ukrainian's budgets. Detected that the main source for which local account budget is filled with tax revenues. An important source of local budget revenues are transfers. Over 90% of the budget is subsidized in Ukraine. It was found that the share of local budgets in the Consolidated Budget of Ukraine does not exceed 26%, confirming the low level of participation of local governments in addressing the problems of regional development. Analyzed level of tax revenues in the regions of Ukraine and found that the level of income in per capita less than the mean in the country observed in 13 regions. Improvement of the formation of local budget revenues will increase their level of financial security and reduce the share of intergovernmental transfers. Main in solving the problem of strengthening the financial independence of local government in Ukraine is budgetary decentralization.

№ 11 2016, стор. 61 - 64

Кількість переглядів: 955

Відомості про авторів

О. М. Клименко

к. держ. упр., доцент кафедри "Фінанси, банківська справа та страхування", Академія муніципального управління, м. Київ

O. Klymenko

Ph.D in State Government, Асademy of municipal administration, Kyiv


Н. В. Кальчук

магістрант, Академія муніципального управління, м. Київ

N. Kalchuk

master student, Асademy of municipal administration, Kyiv

Як цитувати статтю

Клименко О. М., Кальчук Н. В. Сучасний стан дохідної частини місцевих бюджетів України . Економіка та держава. 2016. № 11. С. 61–64.

Klymenko, O. and Kalchuk, N. (2016), “The current state revenues of local ukrainian's budgets”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 61–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.