EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО РИНКУ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ В УКРАЇНІ
Ю. А. Никитюк, Ю. О. Сологуб

Назад

УДК: 336: 631.95: 633.8

Ю. А. Никитюк, Ю. О. Сологуб

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО РИНКУ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ В УКРАЇНІ

Анотація

Проведено економічний аналіз розвитку ринку лікарської рослинної сировини в Україні, відмічені його основні тенденції, засади та передумови, виявлено ряд стримуючих факторів розвитку. Досліджено еколого-економічні, нормативно-правові особливості функціонування цієї галузі. Визначено шляхи розвитку сучасного ринку лікарської рослинної сировини, серед яких — удосконалення процесів розробки та впровадження заходів зі забезпечення національного виробництва медичних препаратів з якісної рослинної сировини, збалансоване використання природних фіторесурсів та їх відтворення; а також запропоновано заходи щодо покращення розвитку вітчизняного лікарського рослинництва на основі врахування сучасних вимог господарювання та різнопланових технологій, зокрема: узгодження та імплементація вітчизняного і зарубіжного нормативно-правового забезпечення, запровадження гармонізованих із міжнародними стандартами національних правил належного культивування і збору лікарських рослин, розширення їх асортименту та виробничих і насінницьких площ лікарських рослин у всіх грунтово-кліматичних умовах країни.

Y. Nykytyuk, Yu. Solohub

CONCEPTUAL DEVELOPMENT BASES OF THE MODERN MARKET OF MEDICINAL PLANT MATERIAL IN UKRAINE

Summary

This paper deals with economic analysis of the medicinal plant material market in Ukraine. The author highlights its main trends, principles and background as well as reveals a number of development restraining factors. The author investigates ecological economic, regulatory and legal functioning features of this industry. This paper gives a definition for ways of development of the modern market of medicinal plant material, among them — improving the development and implementation of measures for domestic production of medicines of quality plant raw material, sustainable use of natural phytoresources and its reproduction. Also the author suggests measures to improve the development of domestic medicinal plant cultivation based on consideration of modern requirements of management and diversified technologies, including: concordance and implementation of domestic and foreign regulatory support, introduction of harmonized with international standards national rules of proper cultivation and collection of medicinal plants, expanding their range and production and seed areas of medicinal plants in all soil and climatic conditions throuhout the country.

№ 11 2016, стор. 54 - 57

Кількість переглядів: 847

Відомості про авторів

Ю. А. Никитюк

к. с.-г. н., с. н. с., Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

Y. Nykytyuk

PhD Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv


Ю. О. Сологуб

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

Yu. Solohub

postgraduate, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv

Як цитувати статтю

Никитюк Ю. А., Сологуб Ю. О. Концептуальні засади розвитку сучасного ринку лікарської рослинної сировини в Україні. Економіка та держава. 2016. № 11. С. 54–57.

Nykytyuk, Y. and Solohub, Yu. (2016), “Conceptual development bases of the modern market of medicinal plant material in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 54–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.