EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ, РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ ІНТЕРФЕЙСНОЇ БЕЗПЕКИ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
О. В. Черевко, Ю. М. Радзіховська

Назад

УДК: 332.143

О. В. Черевко, Ю. М. Радзіховська

СУТНІСТЬ, РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ ІНТЕРФЕЙСНОЇ БЕЗПЕКИ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Анотація

Зроблено припущення про те, що система економічної безпеки ВНЗ характеризується складною комплексною будовою, і інформаційна безпека становить одну із важливих підсистем у цій структурі. Водночас інтерфейсна безпека може розглядатись як підсистема другого рівня у складі інформаційної безпеки, або ж як окрема підсистема, що перебуває на одному із інформаційною безпекою ієрархічному рівні. Під інтерфейсною безпекою ВНЗ пропонується розуміти такий стан взаємодії ВНЗ із контрагентами, що характеризується мінімальною можливістю розриву партнерських зв'язків із ініціативи будь-якої зі сторін, що матиме за наслідок необхідність компенсації пов'язаних із цією обставиною збитків, а також нівелюванням загроз зі сторони контрагентів для економічної безпеки ВНЗ. У контексті забезпечення інформаційної безпеки, інтерфейсною безпекою можна вважати стан захищеності інформаційних ресурсів ВНЗ від втрати ними цілісності, пошкодження, спотворення, викрадення або несанкціонованого використання контрагентами з метою забезпечення власної вигоди та/або на шкоду ВНЗ. Визначено завдання інтерфейсної безпеки у системі економічної безпеки ВНЗ.

O. Cherevko, Yu. Radzikhovska

THE ESSENCE, ROLE AND TASKS OF INTERFACE SECURITY IN THE IN THE PROCESS OF PROVIDING INFORMATION AND ECONOMIC SECURITY IN THE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Summary

It is suggested that the system of economic security institutions characterized by complex integrated structure, and information security is one of the most important subsystems in this structure. However, the interface security can be seen as second-level subsystem consisting of information security, or as a separate subsystem that is at the same hierarchical level with information security. Under the interface security of the higher education institutions is offered to understand such a state of interaction with higher education institutions contractors, that is characterized by minimal possibility of breaking partnership because of any party initiative that will result by the need to compensate for this fact related damages, the same time leveling threats from outside counterparties for higher education institutions economic security. In the context of information security, interface security can be considered as a state of protection of information resources of higher education institutions of loss of integrity, damage, misrepresentation, theft or unauthorized use of contractors to ensure their own benefit and / or harm the higher education institutions. In the article the tasks of interface security in the system of economic security of higher education institutions are defined.

№ 11 2016, стор. 15 - 18

Кількість переглядів: 727

Відомості про авторів

О. В. Черевко

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки

O. Cherevko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management and economic security Department


Ю. М. Радзіховська

здобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Yu. Radzikhovska

Seeker of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

Як цитувати статтю

Черевко О. В., Радзіховська Ю. М. Сутність, роль та завдання інтерфейсної безпеки у процесі забезпечення інформаційної та економічної безпеки вищого навчального закладу. Економіка та держава. 2016. № 11. С. 15–18.

Cherevko, O. and Radzikhovska, Yu. (2016), “The essence, role and tasks of interface security in the in the process of providing information and economic security in the higher education institutions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 15–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.