EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ — ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ
Н. Ф. Єфремова, Н. Ф. Стеблюк, О. І. Чічкань

Назад

УДК: 338

Н. Ф. Єфремова, Н. Ф. Стеблюк, О. І. Чічкань

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ — ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті визначено дві взаємопов'язані між собою проблеми, з якими стискається сучасна соціальна держава: забезпечення ефективного функціонування економіки й реалізація соціальних функцій. Доведено, що стабільність економіки, темпи економічного зростання залежать не тільки від фінансово-економічних, а багато в чому від інтелектуальних чинників, якість яких обумовлена рівнем розвитку системи вищої освіти.
Обгрунтовано, що сучасний стан вищої освіти в Україні залежить, у першу чергу, від діючої системи її фінансування, що обумовлено формуванням та реалізацією фінансового механізму, який відображає специфіку організації фінансових відносин системи вищої освіти — використання бюджетних і власних коштів для забезпечення діяльності закладів вищої освіти. Структура фінансування вищої освіти не відповідає світовим тенденціям більшості розвинутих країн світу, в яких безпосередньо через фінансування соціальної сфери і її важливої складової — вищої освіти, реалізується одна з пріоритетних функцій соціальної держави.
Наведено модель формування стратегії розвитку вищих навчальних закладів, яка побудована за такими рівнями управління: оперативний, тактичний і стратегічний. Запропоновано для забезпечення оптимального використання фінансових ресурсів запровадити алгоритм управління фінансовими ресурсами, який дозволяє перерозподіляти кошти на статті видатків, включених до видатків розвитку вищого навчального закладу.

N. Yefremova, N. Steblyuk, O. Chichkan

SUPPORT THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION — AN IMPORTANT COMPONENT OF THE STRATEGI CGOALS OF THE WELFARE STATE

Summary

The article says about two interrelated problems that shrinks the modern welfare state: the effective functioning of the economy and realization of social functions. It is proved that the stability of the economy, economic growth depends not only on financial and economic, and in many ways, from intellectual factors, the quality of which is due to the level of development of higher education.
It is based that the current state of higher education in Ukraine depends primarily on the current system of funding, due to the formation and implementation of financial mechanism that reflects the specifics of the financial relations of higher education — the use of the budget and its own funds to support the activities of higher education institutions. The structure of the financing of higher education does not meet global trends in most developed countries, where one of the priority functions of the welfare state is realized directly through social sphere and its important component — higher education.
Further a model of higher education institutions development strategy is mentioned, it is based on the following levels of management: operational, tactical and strategic. There was proposed a financial management algorithm that allows you to redistribute funds for expenditure items included in the costs of higher education in order to optimal the use of financial resources.

№ 11 2016, стор. 4 - 9

Кількість переглядів: 724

Відомості про авторів

Н. Ф. Єфремова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та організації виробництва, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

N. Yefremova

Ph.D., associate professor, assistant professor of production, Dnipro State Technical University, Kamianske


Н. Ф. Стеблюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій та адміністрування, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

N. Steblyuk

Ph.D., associate professor, assistant professor of organizational management and administration, Dnipro State Technical University, Kamiyanske


О. І. Чічкань

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

O. Chichkan

Ph.D., associate professor, assistant professor of finance and accounting, Dnipro State Technical University, Kamiyanske

Як цитувати статтю

Єфремова Н. Ф., Стеблюк Н. Ф., Чічкань О. І. Забезпечення розвитку вищої освіти — важлива складова стратегічних цілей соціальної держави. Економіка та держава. 2016. № 11. С. 4–9.

Yefremova, N., Steblyuk, N. and Chichkan, O. (2016), “Support the development of higher education — an important component of the strategi cgoals of the welfare state”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 4–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.