EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОЛІНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
О. Г. Мельник, І. І. Коць

Назад

УДК: 658:339

О. Г. Мельник, І. І. Коць

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОЛІНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті виокремлено та обгрунтовано ключові організаційні проблеми реалізації толінгових операцій як для їх замовника, так і для виконавця. Встановлено домінування ролі вітчизняних бізнес-структур як переробних підприємств у толінговій взаємодії з огляду на сучасні фінансові проблеми їх функціонування. З метою вирішення ідентифікованих проблем розроблено уніфікований алгоритм реалізації толінгових операцій на підприємствах у митному режимі переробки на митній території України. Запропонований алгоритм відображає поетапну послідовність реалізації толінгових операцій, котра логічно структурована за їх стадіями, та комплексно репрезентує завершений толінговий процес від ініціювання здійснення толінгових операцій їх замовником через налагодження толінгової взаємодії із переробним підприємством до завершення такої співпраці. Використання вказаного алгоритму забезпечуватиме вирішення проблем, пов'язаних із внутрішньою нерегламентованістю толінгового процесу на підприємствах, недостатньою обізнаністю фахівців щодо нормативно-правових аспектів реалізації толінгових операцій, порушенням логіки їх здійснення, виникненням суперечностей та непорозумінь між контрагентами толінгової взаємодії.

O. Melnyk, I. Kots

ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF REALIZATION OF TOLLING OPERATIONS AT ENTERPRISES

Summary

In the article the key organizational problems of realization of tolling operations for their customer and performer are distinguished and grounded. The dominance of the role of domestic business structures as processing enterprises in tolling cooperation considering the current financial problems of their functioning is established. In order to solve the identified problems a standardized algorithm of realization of tolling operations at enterprises in customs regime of processing at customs territory of Ukraine is developed. The proposed algorithm reflects the phased sequence of realization of tolling operations that is logically structured by their stages, and represents a completed tolling process from initiating of implementation of tolling operations by their customer through establishing tolling interaction with processing enterprise to the end of such cooperation. Implementation of such algorithm will provide solutions of problems related with internal non-regulation of tolling process at enterprises, lack of awareness of specialists on legal and regulatory aspects of realization of tolling operations, a violation of the logic of their implementation, the emergence of contradictions and misunderstandings between contractors of tolling cooperation.

№ 9 2016, стор. 16 - 22

Кількість переглядів: 615

Відомості про авторів

О. Г. Мельник

д. е. н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

O. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv


І. І. Коць

аспірант кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

I. Kots

Postgraduate Student of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv

Як цитувати статтю

Мельник О. Г., Коць І. І. Організаційні засади реалізації толінгових операцій на підприємствах. Економіка та держава. 2016. № 9. С. 16–22.

Melnyk, O. and Kots, I. (2016), “Organizational principles of realization of tolling operations at enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 16–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.