EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
І. В. Свиноус, О. Ю. Гаврик, С. М. Хомовий

Назад

УДК: 658:338.5:631.11

І. В. Свиноус, О. Ю. Гаврик, С. М. Хомовий

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Основною метою запровадження дієвої системи управління витратами на підприємствах аграрного сектору економіки є зміна стану зовнішнього і внутрішнього середовища їх функціонування.
Доведено, що формування методичних засад управління витратами підприємства грунтується на відповідних концепціях, у результаті використання яких досягають ефективних результатів від застосування відповідних прийомів, способів і методів управління виробничими витратами підприємства.
Мета створення системи управління витратами полягає в тому, щоб найбільш ефективним способом визначити ціну, яку покупець погодився б заплатити за певний набір товарів і послуг, і дослідити можливість продажу покупцям цих наборів за цією ціною; оптимізувати фінансовий результат через максимізацію прибутку (при цьому докладно досліджується основний факторний ланцюг отримання прибутку: витрати-обсяг виробництва-прибуток); об'єктивно оцінити результати господарської діяльності підприємства; прийняти обгрунтовані короткострокові і довгострокові управлінські рішення.
Доведено, управління витратами — це динамічний управлінський процес регулювання раціонального використання матеріальних, трудових, фінансових, а також природних ресурсів та природних умов господарської діяльності організації з метою забезпечення конкурентних переваг, спрямований на досягнення найкращого економічного результату діяльності сільськогосподарського підприємства.

I. Svinous, O. Gavrik, S. Homovyy

METHODICAL PRINCIPLES OF COST MANAGEMENT IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The main objective of establishing an effective system of cost management at enterprises of the agricultural sector is changing the state of external and internal environment of their functioning.
It is proved that the formation of the methodological foundations for the cost management of the enterprise is based on the relevant concepts, which achieve effective results from the use of appropriate techniques, ways and methods of management of production expenses of the enterprise.
The main purpose of the cost management system is to ensure that the most effective way to determine the price that a buyer would be willing to pay for a specific set of goods and services, and to explore the possibility of sale to the buyers of these sets at this price; to optimize the financial result for the maximization of profits (this is studied in detail, the main factor chain profit: costs-production volume-profit); objectively assess the results of operations of the company; to make informed short and long-term management decisions.
Proven, cost management is a dynamic management process of the regulation of the rational use of material, human, financial and natural resources and the natural environment economic activities of the organization to ensure competitive advantage, focused on achieving the best economic result of agricultural enterprises.

№ 9 2016, стор. 9 - 12

Кількість переглядів: 577

Відомості про авторів

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Білоцерківського національного аграрного університету

I. Svinous

doctor of Economics, Professor, Professor of chair of accounting and audit, bila Tserkva national agrarian University


О. Ю. Гаврик

к. е. н., асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Білоцерківського національного аграрного університету

O. Gavrik

assistant of chair of accounting and audit, bila Tserkva national agrarian University


С. М. Хомовий

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Білоцерківського національного аграрного університету

S. Homovyy

C. E. S., associate Professor of the Department of accounting and audit, bila Tserkva national agrarian University

Як цитувати статтю

Свиноус І. В., Гаврик О. Ю., Хомовий С. М. Методичні засади формування системи управління витратами на сільськогосподарських підприємствах. Економіка та держава. 2016. № 9. С. 9–12.

Svinous, I., Gavrik, O. and Homovyy, S. (2016), “Methodical principles of cost management in agricultural enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 9–12.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.