EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ
К. А. Андрющенко

Назад

УДК: 336.153.11

К. А. Андрющенко

РОЗРОБКА КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ

Анотація

Визначено особливості процесного управління при розробці конкурентної стратегії, які полягають у необхідності змінити формалізоване виконання працівниками своїх посадових обов'язків на прагнення до кооперування, коли для підприємства характерна тенденція до єднання на основі усвідомлення кожним працівником особистої причетності до спільного результату. Запропоновано на підставі аналізу сучасної економічної літератури розробку конкурентної стратегії підприємства в умовах процесного підходу, визначення вимог до конкурентних стратегій, обгрунтувати відповідність конкурентних стратегій та елементів внутрішнього стратегічного потенціалу підприємства. Розглянуто модель діяльності підприємства з розробки конкурентної стратегії, при описі якої використовуються основні процеси, процеси управління і процеси забезпечення відповідно. Запропоноване загальне дерево цілей конкурентної стратегії може бути проілюстровано наступним чином, за рахунок реалізації даних цілей повинен сприяти комплекс заходів: по-перше, створення, освоєння і просування борошняної кондитерської продукції, що має явні споживчі переваги перед продукцією конкурентів; по-друге, підвищення маркетингової культури співробітників підприємства, забезпечення творчого, новаторського підходу до управління з боку керівництва, формування та розвиток маркетингового мислення для всіх співробітників підприємства.

K. Andriushchenko

DEVELOPMENT COMPETITIVE STRATEGY OF ENTERPRISES IN THE PROCESS APPROACH

Summary

The features of process management in developing competitive strategies is the need to change the performance of employees formalized their duties in pursuit of cooperation when the company tends to unity based on awareness of each employee personal involvement to a common result. An analysis based on modern economic literature development of competitive business strategy in terms of process approach to requirements definition competitive strategies, competitive strategies to prove compliance and internal elements of the strategic potential of the company. The model of the company to develop competitive strategies which are used when describing basic processes, management processes and software processes, respectively. The general objectives tree competitive strategy can be illustrated as follows, through the implementation of these goals should promote a set of measures: first, the creation, development and promotion of pastry products, consumer has clear advantages over the products of competitors; secondly, improving the marketing culture of company employees, providing creative, innovative approach to the management of the management, creation and development of marketing thinking to all employees.

№ 9 2016, стор. 4 - 8

Кількість переглядів: 567

Відомості про авторів

К. А. Андрющенко

д. е. н., професор кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"

K. Andriushchenko

Professor of the Enterprise Economic Department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU)

Як цитувати статтю

Андрющенко К. А. Розробка конкурентної стратегії підприємства в умовах процесного підходу. Економіка та держава. 2016. № 9. С. 4–8.

Andriushchenko, K. (2016), “Development competitive strategy of enterprises in the process approach”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 4–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.