EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВЕРИФІКАЦІЇ ЗВІТНОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
О. М. Баришнікова

Назад

УДК: 657

О. М. Баришнікова

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВЕРИФІКАЦІЇ ЗВІТНОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті виділено рівні впровадження корпоративної соціальної відповідальності на практиці вітчизняних підприємств: рівень неформальної соціальної відповідальності, рівень соціальної відповідальності підготовчої стадії, рівень формальної соціальної відповідальності та рівень конкурентної соціальної відповідальності, який відповідає установленим нормам та принципам організації та функціонування системи корпоративної соціальної відповідальності. Досліджено чинні нормативно-правові актм національного та міжнародного рівня, які включають у себе міжнародні стандарти з верифікації корпоративної соціальної звітності, дозволило виділити та сформувати систему складових елементів процесу верифікації соціальної звітності. Враховуючи особливості процесу верифікації та вимоги, які висуваються нормативними актами до такого процесу, сформовано мету, завдання системи внутрішнього аудиту як одного із основних суб'єктів верифікації на рівні підприємства. На підставі врахування зміни підходів до предмету внутрішнього аудиту, складових системи внутрішнього аудиту, запропоновано модель організації системи внутрішнього аудиту та її методичного забезпечення.

O. Baryshnikova

FEATURES OF VERIFICATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT

Summary

This article highlighted the level of CSR implementation in practice of domestic enterprises: the level of informal social responsibility, social responsibility level preparatory stage, the level of formal social responsibility and competitive level of social responsibility that meets established norms and principles of organization and functioning of corporate social responsibility. Investigated the existing legal aktm national to international level, which include international standards of verification of corporate social reporting form and allowed to select system components of the verification process of social reporting. Given the characteristics of the verification process and requirements imposed normative acts to this process formed the purpose, objectives of internal auditing as one of the main subjects of verification at the enterprise level. Based on consideration of changing approaches to the subject of internal audit component of the internal audit, the model of internal audit and its methodologies.

№ 8 2016, стор. 131 - 140

Кількість переглядів: 982

Відомості про авторів

О. М. Баришнікова

здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

O. Baryshnikova

Researcher of the Department of Accounting and Auditing Zhytomyr State Technological University, Zhitomir

Як цитувати статтю

Баришнікова О. М. Особливості організації системи верифікації звітності сталого розвитку. Економіка та держава. 2016. № 8. С. 131–140.

Baryshnikova, O. (2016), “Features of verification of sustainable development report”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 131–140.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.