EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
О. П. Зоря, І. Я. Максименко, Я. О. Добренька

Назад

УДК: 657.1

О. П. Зоря, І. Я. Максименко, Я. О. Добренька

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

Доведено, що якість управління виробничими запасами є основним джерелом формування системи бухгалтерського обліку.
Визначено, що ефективна система управління виробничими запасами дозволяє керівництву підприємства отримувати якісну інформацію про наявність та рух запасів. Від правильності ведення обліку виробничих запасів залежить достовірність даних про отриманий підприємством прибуток та збереження самих запасів.
На підставі дослідження положень П(С)БО 9 та МСБО 2 зроблено висновок, що вітчизняні та міжнародні положення не суперечать один одному, але де-які протиріччя все ж таки існують.
Обгрунтовано, що достовірний облік виробничих запасів на підприємстві є невід'ємною частиною управління, без якого неможливе досягнення поточних та довгострокових цілей підприємства.

O. Zorya, I. Maksymenko, Y. Dobrenka

FEATURES OF ACCOUNTING AND ANALYTIC VIEW OF INVENTORY WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS IN ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

Summary

Proved quality management of inventory, which is based on timely and accurate information, the main source of which is the accounting system.
It was determined that an effective system of inventory management will enable it to receive quality information on the presence and movement of stocks. From the correctness of accounting of inventory depends on the accuracy of earnings received now and save most stocks.
According to the research, regulations P(S) 9 and IAS 2 concluded that national and international provisions do not contradict each other, but where — that contradictions still exist.
Proved that the accurate accounting of inventory in the company is an integral part of management, without which the achievement of current and long-term goals of the company.

№ 8 2016, стор. 116 - 118

Кількість переглядів: 662

Відомості про авторів

О. П. Зоря

к. с. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

O. Zorya

cand. sc. (soc.), assistant professor of department of "Accounting and audit", Zaporozhye National Technical University


І. Я. Максименко

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

I. Maksymenko

cand. sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and audit", Zaporozhye National Technical University


Я. О. Добренька

здобувач вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Y. Dobrenka

Seeker of higher education qualification level «master», Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Зоря О. П., Максименко І. Я., Добренька Я. О. Особливості обліково-аналітичного відображення виробничих запасів за національними та міжнародними стандартами в системі управління підприємством. Економіка та держава. 2016. № 8. С. 116–118.

Zorya, O., Maksymenko, I. and Dobrenka, Y. (2016), “Features of accounting and analytic view of inventory with national and international standards in enterprise management system”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 116–118.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.