EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНИЙ СТАН
Л. В. Сироватченко

Назад

УДК: 657

Л. В. Сироватченко

ВОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНИЙ СТАН

Анотація

Обгрунтовано теоретичні положення бухгалтерського обліку та економічного аналізу витрат на утримання та поліпшення водогосподарських об'єктів та встановлено сучасний стан управління водогосподарськими організаціями. З метою встановлення специфіки діяльності водогосподарських організацій було вивчено особливості функціонування системи водокористування України. Встановлено, що система водокористування складається з об'єктів (об'єкти водного господарства та водні споруди), суб'єктів (водоспоживачі та водокористувачі), напрямів водокористування (спеціальне та загальне). Зазначене визначає специфіку управління водогосподарською організацією та її обліково-аналітичного забезпечення. Так, що стосується об'єктів, то в системі обліку відображаються водні споруди в складі необоротних активів, відповідно на їх утримання та експлуатацію водогосподарська організація несе відповідні витрати. Що стосується суб'єктів, то ними виступають юридичні особи, які є контрагентами водогосподарської організації.

L. Syrovatchenko

WATER CONSUMPTION IN UKRAINE: FEATURES AND CURRENT STATE

Summary

Theoretical provision of accounting and economic analysis of the cost of maintaining and improving water management facilities and installed modern state management water management organizations. In order to establish the specifics of water management organizations studied the features of the system water Ukraine. Established that the water system is made up of objects (objects of water management and water structures), actors (water users and water users), areas of water use (special and general). The above determines the specific control of water management organization and its accounting and analytical support. Thus, with regard to facilities, the accounting system displays water facilities as part of fixed assets, according to their maintenance and operation of water management organization bears the costs. As for the actors, then they are the entities that are contracting water management organizations.

№ 8 2016, стор. 97 - 103

Кількість переглядів: 718

Відомості про авторів

Л. В. Сироватченко

к. е. н., ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

L. Syrovatchenko

PhD, Kiev National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

Як цитувати статтю

Сироватченко Л. В. Водокористування в Україні: особливості та сучасний стан. Економіка та держава. 2016. № 8. С. 97–103.

Syrovatchenko, L. (2016), “Water consumption in Ukraine: features and current state”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 97–103.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.