EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ: ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЛІЗИНГ
Ж. В. Прокопенко

Назад

УДК: 657

Ж. В. Прокопенко

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ: ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЛІЗИНГ

Анотація

Дослідженно сучасний стану ринку небанківських фінансових установ у розрізі пенсійного забезпечення, інвестицій та лізингу, що дозволяє стверджувати про загальне погіршення економічної ситуації в країні та на ринку небанківських фінансових установ, зокрема. Україна є досить привабливою для залучення інвестицій, хоча інвестиційний клімат у країні залишається несприятливим. З огляду на це, необхідними шляхами для подолання зазначеної ситуації є: — вдосконалення нормативно-правової бази; створення механізмів протидії корупції; — забезпечення доступності та вдосконалення системи розкриття інформації про інвестиційний ринок країни. З'ясовано, що для подальшого розвитку ринку фінансового лізингу в Україні потрібно зосередитися на удосконаленні чинного законодавства, зокрема: вирішення проблемних питань, які виникають у разі порушення істотних умов договору, його дострокового розірвання, а також неповернення предмету лізингу; удосконалення порядку подання лізингодавцями звітності та розробка алгоритму заповнення звітних форм; співпраця з банківськими установами щодо сприяння у кредитуванні лізингових угод.

Zh. Prokopenko

CURRENT MARKET NBFIS, PENSIONS, INVESTMENTS AND LEASING

Summary

Research current state of the market nonbank financial institutions in terms of pension, investment and leasing, which suggests worsening of the general economic situation in the market and non-bank financial institutions in particular. Ukraine is very attractive for investment, even investment climate in the country remains poor. With this in mind, the necessary ways to overcome this situation are: — improving the regulatory framework; — Establishment of mechanisms for combating corruption; — Ensuring access to and improving the system of disclosure of the investment market of the country. It was found that the market for further development of financial leasing in Ukraine need to focus on improving existing legislation, including: solving problems arising in substantial breach of contract, its early termination and failure to return the leased asset; improving the order of presentation lessors reporting and develop an algorithm filling reporting forms; cooperation with banks to promote lending to leasing transactions.

№ 8 2016, стор. 85 - 96

Кількість переглядів: 781

Відомості про авторів

Ж. В. Прокопенко

к. е. н., докторант кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

Zh. Prokopenko

Ph.D., doctoral student of Accounting and Auditing Zhytomyr State Technological University, Zhitomir

Як цитувати статтю

Прокопенко Ж. В. Сучасний стан ринку небанківських фінансових установ: пенсійне забезпечення, інвестиції та лізинг. Економіка та держава. 2016. № 8. С. 85–96.

Prokopenko, Zh. (2016), “Current market nbfis, pensions, investments and leasing”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 85–96.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.