EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАНОВЛЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ1 (ВІД ЦІЛЕЙ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ДО ЗАВДАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ)
О. В. Шинкарюк

Назад

УДК: 336.1

О. В. Шинкарюк

СТАНОВЛЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ1 (ВІД ЦІЛЕЙ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ДО ЗАВДАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ)

Анотація

Систематизовано етапи освоєння стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіонів на рівні обласних державних адміністрацій в контексті досягнення національних завдань Цілей Розвитку тисячоліття та Цілей сталого розвитку людства в Україні. На прикладі Хмельницької області узагальнено досвід рейтингового аналізу Індексу регіонального людського розвитку як основи розробки Регіональної програми людського розвитку, що повинно передувати визначенню пріоритетів та завдань Програм сталого соціально-економічного розвитку області. До передумов впровадження державного регулювання регіонального людського розвитку віднесені: наявність висококваліфікованих спеціалістів та уточнених повноважень обласних державних адміністрацій щодо вирішення соціальних проблем; патріотично налаштована активна громадськість; інформаційно-статистичне та аналітичне забезпечення заходів покращення Індексу регіонального людського розвитку; економічні преференції Об'єднаним територіальним громадам; організаційно-комунікаційні складові розробки Стратегій регіонального розвитку та Планів заходів з їх практичної реалізації.

O. Shinkaryuk

FORMATION OF PREREQUISITES FOR INTRODUCTION OF STATE REGULATION OF REGIONAL HUMAN DEVELOPMENT IN UKRAINE1 (THE GOALS OF HUMAN DEVELOPMENT FOR OBJECTIVES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

Summary

The author systematized the stages of development of strategic planning of socio-economic development of regions at the level of regional state administrations in the context of achieving the national tasks of the Millennium Development Goals and Objectives of sustainable human development in Ukraine. The author also generalized the experience of the rating analysis of regional index of human development (for example, Khmelnitsky region) as a basis for development of the Regional program human development. The development of the aforementioned program should be preceded by definition of the priorities and objectives of the Program of sustainable socio-economic development of the region. We have related the prerequisites of the implementation of state regulation of regional human development the following conditions: availability of highly qualified specialists and clarified the powers of regional state administrations on solution of social problems; public-spirited and active community; information, statistical and analytical support for improvement of Index of regional human development; economic preferences of the United territorial communities; organizational and communications components of the development of regional development Strategies and Аction рlans for their implementation.

№ 8 2016, стор. 70 - 78

Кількість переглядів: 736

Відомості про авторів

О. В. Шинкарюк

к. е. н., докторант, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Мінекономрозвитку та торгівлі України

O. Shinkaryuk

PhD in economics, doctoral candidate, Research Institute Information and Modeling Economic, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine

Як цитувати статтю

Шинкарюк О. В. Становлення передумов впровадження державного регулювання регіонального людського розвитку в Україні1 (від цілей людського розвитку до завдань сталого розвитку). Економіка та держава. 2016. № 8. С. 70–78.

Shinkaryuk, O. (2016), “Formation of prerequisites for introduction of state regulation of regional human development in Ukraine1 (the goals of human development for objectives of sustainable development)”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 70–78.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.