EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РОБОТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА КРАЇНИ
І. В. Безп'ята

Назад

УДК: 338.4, 338.12.017

І. В. Безп'ята

ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РОБОТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА КРАЇНИ

Анотація

У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку сільського господарства, в тому числі рослинництва та тваринництва. Виявлено особливості виробництва продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами та господарствами населення. Охарактеризовано основні показники фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств (включаючи фермерські господарства), а також показники економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. В результаті аналізу було відмічено, що для аграрного виробництва України характерна стабільність результатів господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників та поліпшення їх у динаміці. Навіть у кризу виробництво валової продукції сільського господарства в Україні не зазнало значного спаду і практично збереглося на рівні попередніх років. Разом з тим, фінансові показники господарської діяльності в сільському господарстві завдяки сприятливій кон'юнктурі цін на внутрішньому та зовнішньому продовольчих ринках поліпшилися. Це сприяло не тільки нарощуванню власних коштів товаровиробників та приросту інвестицій в сільське господарство регіонів, а й підвищенню показників ефективності аграрного бізнесу та віддачі вкладених ресурсів. Завдяки цьому результати діяльності сільського господарства в 2014 році помітно перевищують показники минулих років.

I. Bezpyata

DIAGNOSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC PERFORMANCE OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE COUNTRY

Summary

The article examines the current trends in agriculture, including crops and livestock. The features of agricultural production in agricultural enterprises, farms and households. We characterize the main financial indicators of agricultural enterprises (including farms) as well as indicators of economic efficiency of agricultural production. The analysis was observed that agricultural production for Ukraine characterized by stability results of economic activity of agricultural producers and improve their dynamics. Even under the influence of the crisis the production of gross agricultural production in Ukraine has not been a significant downturn and remained almost at the level of previous years. However, the financial indicators of economic activity in agriculture due to favorable conjuncture of prices for domestic and international food markets improved. This contributed not only increasing domestic resources producers and increase investment in agriculture regions, and improve performance Agribusiness and return of invested resources. This performance of agriculture in 2014, significantly higher than previous years.

№ 8 2016, стор. 65 - 69

Кількість переглядів: 651

Відомості про авторів

І. В. Безп'ята

к. е. н., доцент, докторант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

I. Bezpyata

Ph.D., associate professor, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Безп'ята І. В. Діагностика соціально-економічної результативності роботи аграрного сектора країни. Економіка та держава. 2016. № 8. С. 65–69.

Bezpyata, I. (2016), “Diagnosis of the socio-economic performance of the agricultural sector of the country”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 65–69.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.