EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЛОБАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СВІТОВИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ
А. Г. Цибуляк

Назад

УДК: 339.72

А. Г. Цибуляк

ГЛОБАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СВІТОВИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ

Анотація

Глобальний економічний простір на сучасному етапі свого розвитку знаходиться під впливом комплексу факторів суперечливого спрямування, які вимагають вироблення адекватних механізмів реагування. Суттєвою складовою системи таких суперечностей виступає взаємозв'язок екологічної та торговельної детермінант економічної співпраці. Зростання значення екологізації світового господарського простору і охоплення цим процесом всіх його структурних елементів, зокрема, системи міжнародного торговельного співробітництва як вагомої складової його функціонування, зумовлює необхідність розробки комплексної стратегії екологізації світових товарних ринків в умовах глобалізації. Стаття присвячена дослідженню передумов та особливостей формування стратегії екологізації світових товарних ринків, обгрунтуванню її взаємозв'язку із стратегією екологізації світового господарства, визначенню проблемних аспектів реалізації зазначених стратегій. Розглянуто основні принципи та очікувані результати реалізації глобальної стратегії екологізації світових товарних ринків.

A. Tsybuliak

GLOBAL STRATEGIES OF ECOLOGIZATION OF WORLD COMMODITY MARKETS

Summary

The global economic space at the present stage of its development is under the influence of the complex of factors of contradictory direction that require working out the adequate mechanisms of reaction. An essential component of the system of these contradictions is the relationship of environmental and trade determinants of economic cooperation. Growing of importance of ecologization of global economic space and coverage of this process all of its structural elements, particularly the system of international trade cooperation as an important component of its functioning, predetermines the need to develop a comprehensive strategy of world commodity markets ecologization in the context of globalization. The article investigates the preconditions and characteristics of forming of the strategy of world commodity markets ecologization, grounding its relationship with the strategy of ecologization of world economy, definition of problematic aspects of the implementation of these strategies. The basic principles and expected results of the global strategy of ecologization of world commodity markets are considered.

№ 8 2016, стор. 54 - 57

Кількість переглядів: 752

Відомості про авторів

А. Г. Цибуляк

к. політ. н., здобувач кафедри міжнародних фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, м. Київ

A. Tsybuliak

Сandidate of Political Sciences, researcher of international finance department, Kyiv National Taras Shevchenko University, Institute of International Relations, Kyiv

Як цитувати статтю

Цибуляк А. Г. Глобальні стратегії екологізації світових товарних ринків. Економіка та держава. 2016. № 8. С. 54–57.

Tsybuliak, A. (2016), “Global strategies of ecologization of world commodity markets”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 54–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.